Markkinatutkimus ja sen menetelmät

Projektissamme on työstetty markkinatutkimusta yritykselle Forlex Partners syyslukukauden ajan. Tähän on liittynyt monia eri työskentelyvaiheita, kuten kilpailija-analyysi hyödyntäen benchmarking-menetelmiä. Markkinatutkimus itsessään on toteutettu verkkokyselynä Microsoft Forms-työkalua hyödyntäen.

Markkinatutkimuksessa on kyse prosessista, jossa pyritään ymmärtämään vallitsevia markkinoita, markkinoiden suuruutta ja niihin vaikuttavia tekijöitä, kuten kysynnän ja tarjonnan lakia. Siinä pyritään myös saamaan tietoa kilpailusta sekä mahdollisista tulevaisuudennäkymistä liittyen asiakkuuksiin. Tätä ei tule sekoittaa markkinointitutkimukseen, jossa pyritään kehittämään yrityksen markkinointia.

Benchmarkingissa määritellään kohde, mitä sitten lähdetään vertailemaan. Tarkoituksena on verrata yrityksen toimintaa muihin yrityksiin niin, että yritys löytää kehityskohteet. Benchmarking auttaa yritystä hahmottamaan, mitä yrityksen pitäisi tehdä toisin. Benchmarking auttaa yritystä kehittämään liiketoimintaansa.

Nykytila-analyysillä yritys pystyy näkemään, miten oma näkemys yrityksestä eroaa todelliseen nykytilanteeseen markkinoilla. Analyysi kertoo, mitä yrityksen kannattaa lähteä kehittämään ja millä keinoin sitä voisi tehdä. Tämä antaa tietynlaisen pohjan yrityksen muutokselle ja auttaa lisäämään yrityksen tuottavuutta ja kannattavuutta. Nykytila-analyysin tekemistä auttaa SWOT-analyysi (strengths, weaknesses, opportunities, threats), jolla selvitetään yrityksen nykyiset vahvuudet ja heikkoudet sekä tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat kehitykselle.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “Markkinatutkimus ja sen menetelmät”

Kommentoi