Tehokkaampi viestintä nostaa HUS Porvoon sairaalan työnantajakuvaa

HUS Porvoon sairaalan ja Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmä toteuttivat tänä syksynä projektin, jossa kehitettiin HUS Porvoon sairaalan sisäistä työnantajakuvaa. Projekti käynnistyi kartoituksella, jossa selvitettiin HUS Porvoon sairaalan sisäisen työnantajakuvan nykytilaa.  

Opiskelijaryhmä haastatteli 14.10. – 21.10.2022 aikana yhteensä kahdeksan HUS Porvoon sairaalan työntekijää. Haastatteluista tuli ilmi, että moni sisäisen työnantajakuvan osatekijöistä on HUS Porvoon sairaalassa hyvällä mallilla. Esimerkiksi haastateltavat kokevat HUS Porvoon sairaalaa hyvin monipuoliseksi sairaalaksi ja työntekijöillä on urakehityksen kannalta mahdollisuus perehtyä eri hoitotyön osa-alueisiin ja kokeilla siipiään erilaisissa työtehtävissä. Haastateltavat kokevat esihenkilönsä helposti lähestyttäväksi ja arvostuksen tunne on heidän työssään läsnä. Lisäksi ilmaiset parkkipaikat, kuntosali, e-passi, henkilöstöruokala ja kanttiini edesauttavat työntekijöiden viihtyvyyttä HUS Porvoon sairaalassa.  

Kehitystarpeista haastateltavat toivoivat mm. parempaa mitoitettua työvoimaa oman jaksamisen ja työlaadun takaamiseksi sekä enemmän henkilökohtaisempia palautteita esihenkilöitä. Näiden asioiden lisäksi työnergonomia, arkityötä helpottavat pienet kannustimet, työympäristön siisteys ja työvälineiden kunnossapito myös nostettiin esille haastatteluissa. 

Viestintä on eniten mainittu kehitystarve työntekijöiden haastatteluissa. Projektin toimeksiantajakin toivoi projektitiimiltä kehitysideoita erityisesti viestinnässä. Tällä hetkellä HUS Porvoon sairaalassa on useita viestintäkanavia käytössä. Suurin osa haastateltavista kokee saavansa informaatiota tarpeeksi, mutta eri viestintäkanavien painopisteet jäävät joillekin haastateltaville epäselviksi.  

Laurean projektitiimi on siksi ehdottanut HUS Porvoon sairaalalle useita kehitysideoita viestinnän tehostamiseksi.  Ensinnäkin sairaalan kannattaa kiinnittää enemmän huomiota viestintäkanavista tiedottamiseen. Tavoitetila on se, että viesti tavoittaa halutun kohderyhmän eikä huku koko HUS:n viestimereen. Siksi tällä hetkellä käytössä olevien viestintäkanavien roolit pitää työntekijöille selkeyttää. Se voi olla osa uusien työntekijöiden perehdytystä. Toiseksi viestintäsuunnan kannalta on hyvä varmistaa, että tiedonkulku on kaksisuuntainen. Projektitiimin ehdottama palauteboksi tehostaa tiedonkulkua ruohonjuuritasolta ylöspäin. Lopuksi projektitiimi ehdottaa, että rutiiniomaista tiedottamista kuten viikkotiedotteita ja teemamaisia tiedotuksia yhdistetään tehokkaammin. HUS Porvoon sairaala voi resurssiensa puitteissa pyrkiä järjestämään enemmän infotilaisuuksia mm. HUS-konsernin tulevista organisaatiomuutoksista ja haettavissa olevista koulutuksista. Näin voidaan vähentää työntekijöiden epävarmuutta tulevaisuudesta ja edesauttaa heidän urakehityssuunnitteluaan.  

Organisaation ulkopuolelle suunnatun viestinnän kehittämiseksi projektitiimi osallistui Laurean sairaanhoitajaopiskelijoiden seminaariin ja kartoitti HUS Porvoon sairaalan työpaikkailmoitusten tilannetta. Saatujen vastausten pohjalta projektitiimi laati HUS Porvoon sairaalalle kehitysehdotuksia työpaikkailmoitusten innostavuuden nostamiseksi. Laurea-ammattikorkeakoulun markkinointiyksikkö kuvasi projektitiimin ehdottamien teemojen pohjalta HUS Porvoon sairaalalle avainkumppanuusvideon, jossa työntekijät kertovat kokemuksistaan HUS Porvoon sairaalasta työnantajana.   

Projektitiimimme jäsenet ovat Tanya Kivachuk (projektipäällikkö), Noora Mäkynen ja Hanna Pitkonen (sihteerit) sekä Lei Zhang (viestintäpäällikkö). Projektin ohjaajana toimii Taru Tallgren.  

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi