Kuvat kommunikoinnin tukena

Erityislapsiperheen arkeen kuuluu usein monenlaisia vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon liittyviä haasteita.  Pelkästään sanallisesti annettujen ohjeiden vastaanottaminen voi olla haastavaa ja vaikeuksia lisäävät entisestään lapsen mahdolliset keskittymisongelmat. Sanallisen ohjauksen lisäksi käytetään usein kuvia ohjaamaan lapsen toimintaa, jolloin lapselle konkretisoituu paremmin se mitä häneltä odotetaan kussakin tilanteessa. Erityislasten ohella leikeissä ja toiminnassa käytettävät kuvat innostavat sekä tukevat kaikkia lapsia. Kuvien käyttö arjessa kommunikoinnin tukena luo lapselle mahdollisuuden omatoimiseen itsensä ilmaisuun, vahvistaa lapsen osallisuutta ja lisää hänen osallistumistaan. Kuvia käytetään toiminnan tukena niin päiväkodeissa kuin kouluissakin ja kuvien tuonti myös kotiin rutiinien helpottamiseksi voi luoda helpotusta arkeen.

Haasteet kommunikoinnissa

Kommunikaatio vaikeudet voivat ilmetä lapsella haastavana käytöksenä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Puheen, eleiden sekä ilmeiden vajavainen tai heikko ymmärtäminen voi tuoda ongelmallisia tilanteita erityislapsen (esim. ADHD- ja aspergerlapset sekä autismi- ja neurokirjon lapset) arkeen.  

”Lasta auttaa, kun aikuinen ottaa sanallisen viestinnän tueksi kuvat.”

Ymmärtämisen haasteet sosiaalisissa tilanteissa voivat ilmetä monilla eri tavoilla: vaikeus noudattaa sanallisesti annettuja ohjeita, riitoihin ja konflikteihin ajautuminen (kyvyttömyys tunnistaa ja tulkita toisten tunteita sekä kasvojen ilmeitä). Erityisesti autismikirjon lapsilla asioiden, ajatusten ja tunteiden sanoittamisen sekä esille tuomisen haasteet voivat ilmetä kiukustumisena ja hätääntymisenä.

Kuvat ilmaisun välineenä

Kuvakommunikoinnilla tarkoitetaan puheen ja sanattoman viestinnän rinnalla käytettävien kuvasymbolien käyttöä. Kuvien käyttö vaatii luonnollisissa tilanteissa tehtävää harjoittelua. Lähi-ihmisten esimerkki ja malli kuvien tuella kommunikoimaan opettelevalle on oleellisen tärkeää. Lapsi oppii vähitellen syy-seuraussuhteen kuvan valitsemisen ja siitä seuraavan tapahtuman välillä. Perustana kuvien ja merkkien käytölle on ymmärrys kuvan ja sen merkityksen yhteydestä, sekä kommunikointikumppaneiden yhteisestä sopimuksesta koskien merkin tarkoitusta.

Kuvien käyttömahdollisuudet ovat monipuoliset, niiden avulla pystytään jäsentämään erilaisia toimintoja (esim. pukeutuminen, syöminen), tukea keskustelua, helpottaa ajan hahmottamista ja kuvittaa päiväjärjestystä. Kuvien avulla pystyy keskustelemaan ja ilmaisemaan olotilojaan, valita, kieltäytyä, kysyä, käskeä ja paljon muuta. Kuvatuki tuo lapsen arkeen ennakoitavuutta ja turvallisuutta. Kuvien käyttöön ja käytön sujuvuuteen vaikuttavat monet eri seikat: käyttäjän motivaatio, tarkkaavaisuus, muisti, ymmärryskyky, hahmottaminen ja motoriikka.

Kuva: Papunetin kuvapankki, papunet.net, Elina Vanninen

Papunet

Papunet on Kehitysvammaliiton pysyvää toimintaa (vuodesta 2004 lähtien), jonka pääasiallisena rahoittajana toimii STEA-avustuskeskus. Papunet on saanut alkunsa vuonna 2001 käynnistyneestä Tikoteekin (tietotekniikka ja kommunikaatiokeskus) ”puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin interaktiivinen palveluverkko Internetissä” -projektista. Papunetin toiminnan tavoitteena on oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten mahdollisuus ilmaista itseään, tulla kuulluiksi ja osallistua.

Papunet tarjoaa selkeää ja helposti saavutettavaa viestintää kaikille puhetta korvaavia tai tukevia kommunikaatiomenetelmiä tarvitseville ihmisille, sekä heidän läheisilleen ja työssään kommunikaatio haasteita kohtaaville ammattilaisille. Sivusto sisältää suuren määrän erilaisia kommunikointi helpottavia maksuttomia apuvälineitä ja -keinoja. Papunetillä on myös oma YouTube -kanava Paputuubi, joka sisältää paljon hyödyllisiä videoita mm. tukiviittomien opetusta.

Papunetin kuvapankki sisältää yli 35 000 kuvaa: erilaisia piirroskuvia, mustavalkoisia Sclera-piktogrammeja, tukiviittomakuvia ja valokuvia. Kuvapankista voi hyödyntää yksittäisiä kuvia tai tehdä laajempia kuvamateriaaleja. Papunetin sivuilta löytyvä kuvatyökalu on ilmainen kuvapankki- ja työkaluohjelma, jonka käytössä hyödynnetään Papunetin kuvapankkia sekä mahdollisia käyttäjän omia kuvia. Ohjelman avulla voi tehdä kunkin tarpeisiin sopivia erilaisia kuvallisia materiaaleja.

Apua kuvien käyttöön

Kuvista on moneksi ja vain taivas on käytön rajana. Perheen arkirutiinien sujuvuuden kannalta kuvatuki on oiva apuväline. Tukikuvia voi piirtää itse, tulostaa netistä, leikata lehdistä tai käyttää omia valokuvia. Yksittäisten kuvien käytön lisäksi voidaan lapselle koota räätälöity henkilökohtainen kuvakansio.

Ennen kuvien käyttöönottoa kannattaa perehtyä siihen, miten kuvatuki toimii käytännössä ja mitä tule huomioida sen käyttöönotossa. Kuvien käytön harjoittelu vaatii kärsivällisyyttä, aikaa, lapsen kannustamista ja yhteistä motivaatiota. Alla on esitelty FamilyBoost -verkkosivustolta löytyvän psykologi Heidi Livingstonin kirjoittaman artikkelin (”Kuvatuki helpottaa arjen rutiineja”) vinkit kuvien käyttöönottamisesta.

Ohjeita ja vinkkejä kuvien käyttöönottoon:

  1. Pohdi, missä arjen osa-alueessa tahdot hyödyntää kuvien käyttöä? Valitse kohteeksi omien tarpeiden mukaan esimerkiksi pukeutumistilanteet tai iltarutiinit.
  2. Käy läpi vaiheet, joita valitsemasi toiminto sisältää. Esimerkiksi pukeutumistilanteissa toiminta koostuu eri vaatekappaleiden pukemisesta.
  3. Seuraavaksi on tärkeää keskustella lapsen kanssa kuvien mukaan ottamisesta arjen toimintaan.
  4. Kuvakorttien tekeminen yhdessä lapsen kanssa itse askarrellen, piirtäen, lehdestä leikaten tai Papunetin kuvapankkia hyödyntäen.
  5. Kuvakortit tulee laittaa näkyvälle paikalle ja asettaa ne oikeaan järjestykseen, tekemisen etenemisen mukaan.
  6. Aikuisen on tärkeää kannustaa lasta kuvien käytössä ja oman etenemisen seurannassa. Mitä puet seuraavaksi päällesi? Hyvä, nyt sinulla on enää kaksi korttia jäljellä!

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi