Mitä työntekijän tulee ottaa huomioon työskennellessään autismikirjon lapsen kanssa?

Autismin ja autismikirjon häiriöiden diagnoosin saaneiden lasten kanssa työskennellessä kaiken työn lähtökohtana on lapsen erityispiirteiden ymmärtäminen. Lapsen ja työntekijän välisen kohtaamisen sekä vuorovaikutuksen parantamiseksi muun muassa kouluissa pyritään lisäämään henkilökunnan autismitietoisuutta. Erityislapsen sopeutumisen tukemiseksi on myös tärkeää luoda turvallinen ympäristö lapselle sekä edetä rauhallisesti uusien muutosten koittaessa. Usein omien rutiinien ylläpitäminen luo turvan tunnetta autismikirjon lapselle, minkä vuoksi sopeutumista voidaan auttaa mukailemalla lapsen arkirytmiä uudessa ympäristössä.

Inklusiivinen koulu merkitsee koulua, joka on kaikille oppilaille yhteinen. Erityislapsen näkökulmasta inkluusion toteutumiseen koulussa voidaan luottaa silloin, kun oppilaalla on käytössään tarvitsemansa tukitoimet sekä erityisosaaminen. Riittävä tuki koulussa mahdollistaa suuressa opetusryhmässä oppimisen, mikä edistää autismikirjon oppilaan tasavertaista kouluyhteisöön kuulumista. Oppilaille on tarjolla erilaisia tukipalveluja koulussa, joita ovat myös esimerkiksi koulunkäynninohjaajat ja erityisopettajat. Usein autismikirjon oppilaan koulunkäyntiä sujuvoittaa sekä tukee parhaiten aikuinen työntekijä, joka tuntee oppilaan sekä hänen tuen tarpeensa. Koulunkäyntiin osallistuvien aikuisten henkilöiden odotukset lasta kohtaan vaikuttavat vahvasti lapsen tapaan oppia asioita. Tämän vuoksi erityislapsen kanssa työskenteleviltä vaaditaan kärsivällisyyttä, innovatiivisuutta sekä positiivista asennetta.

Erityislapsen kanssa työskennellessä henkilöstön on todella tärkeää osata kartoittaa yksilön vahvuuksia. Työntekijöiltä vaaditaan lisäksi persoonallisuutta ja ammattitaitoa moniammatillisen työyhteisön ja tuen lisäksi. Autismikirjon oppilaiden katsotaan omaavan samankaltaisia piirteitä, mikä voi usein johtaa yleistämiseen ja yksilöllisyyden rajoittamiseen. On tärkeää muistaa, että kaikki ovat kuitenkin omia persooniaan, eikä kukaan ihminen ole samanlainen. Autismikirjon oppilaiden erityispiirteitä ei niinkään tiedosteta yleisopetuksen ryhmissä, mikä voi vaikuttaa siihen, että osa oppilaista hyötyy paremmin pienryhmässä opiskelusta. Kouluyhteisön sekä työntekijöiden on erityisen tärkeää kyetä osallistamaan pienryhmässä opiskelevia oppilaita aktiivisesti kouluyhteisöön.

Kuva: Pixabay

Työntekijän asenne ja suhtautuminen erityislasta kohtaan vaikuttaa suuresti siihen, kuinka muut suhtautuvat erityislapseen. Positiivinen, kannustava ja ymmärtävä kohtaaminen osoittaa muille lapsille sekä henkilökunnalle, miten ympäristössä toimitaan arvostavasti. Vuorovaikutustilanteet voivat olla epämiellyttäviä sekä vaikeita autismikirjon lapselle. Lapsen tuntemusta helpottaa usein, kun työntekijän tunnereaktiot ovat ennustettavissa ja tämä osaa joustaa erilaisissa tilanteissa. Autismi ilmenee erilaisena eri päivinä, jolloin yhdellä kertaa vuorovaikutus lapsen ja työntekijän välillä voi sujua huonommin ja toisella kertaa kommunikaatio on erittäin sujuvaa.

Kouluissa ja päiväkodeissa voidaan käyttää useita eri välineitä apuna, kun halutaan tukea erityislasta arjessa. Tuttu päiväjärjestys, omien tavaroiden tuominen kouluun tai päiväkotiin sekä kaavamaisen käytöksen salliminen ovat eräitä apuvälineitä lapsen tukemiseksi. Lisäksi arjessa voidaan käyttää apuna erilaisia havaintovälineitä kuten kuvalukujärjestykset, kommunikaatiotaulut sekä esimerkiksi nimilapuilla nimikointi.

On toivottavaa, että jo varhaiskasvatuksessa sekä sen jälkeen peruskoulussa henkilökunnalle tarjottaisiin enemmän koulutusta autismikirjoon kuuluvan lapsen tarpeista sekä niihin vastaamisesta. Tämänhetkinen tietämys diagnoosista sekä siihen vastaamisesta ei palvele riittävän monipuolisesti, jotta voitaisiin puhua inklusiivisuudesta ja tasa-arvoisesta suhtautumisesta.

Lähteet

Autismiliitto. Tiedote: Autismikirjon oppilaiden opetus lähikoulussa edellyttää riittävää tukea. Viitattu 19.10.2021. https://www.autismiliitto.fi/liitto/ajankohtaista/tiedote_autismikirjon_oppilaiden_opetus_lahikoulussa_edellyttaa_riittavaa_tukea.3108.news

Kilpeläinen N. & Salonsaari S. Autismikirjon lapsen kohtaaminen hoitotyössä. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Viitattu 18.10.2021. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/263141/kilpeläinen_nella%20salonsaari_sonja.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Ruhanen P & Saari J. Asperger-oppilas opettajan näkökulmasta – Haaste vai rikkaus? Viitattu 18.10.2021. https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/93509/gradu01124.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi