Lastensuojelun tehtävät

THL:n lastensuojelun käsikirjan (2021) mukaan lastensuojelulla on kolme perustehtävää: lasten kasvuoloihin vaikuttaminen, vanhempien tukeminen sekä varsinainen lasten suojelutyö. Mahdottoman tärkeitä asioita, joilla on merkittäviä vaikutuksia sekä yksilötasolla että yhteiskunnallisesti. Yleisesti voidaan ajatella, että lastensuojelun tehtävä on nimensä mukaisesti suojella lapsia ja tämä tapahtuu nimenomaan vaikuttamalla kasvuoloihin ja olemalla vanhempien tukena turvallisessa ja hyvässä kasvatuksessa. Jos näistä asioista huolimatta lasten turvallinen kasvu ja kehitys vaarantuu, astuu peliin mukaan varsinainen lastensuojelu. 

Itse ajattelen, että lastensuojelun tärkein tehtävä on pitää huolta siitä, että lapset saavat kasvaa ja kehittyä turvallisesti. Tämä onkin YK:n lasten oikeuksien sopimuksen mukaan yksi lapsien perusoikeuksista (Unicef 2021). Myös lastensuojelulaissa (417/2007) määritellään lastensuojelun yhdeksi keskeiseksi periaatteeksi lasten suotuisan kehityksen ja hyvinvoinnin edistäminen. Tämä sama teema tuntuu siis nousevan esiin lähes joka paikassa, kun lähdetään tutkimaan, että mitä lastensuojelu on ja mitä tehtäviä siihen kuuluu. Eikä tämä mielestäni ole ihme, sillä lapsuudella on hyvin suuret vaikutukset ihmisen myöhempään elämään, joten on tärkeää, että lapsi saa kasvaa turvallisessa ympäristössä. Lastensuojelu on siis hyvin tärkeässä roolissa, kun puhutaan ihmisen tulevaisuudesta. Tätä ei välttämättä tule ajatelleeksi, mutta kun asiaa lähtee pohtimaan, huomaa nopeasti esimerkiksi ehkäisevän lastensuojelun merkityksellisyyden. 

Turvallisen lapsuuden takaaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se vaatisi aina lastensuojelun asiakkuutta tai esimerkiksi huostaanottoa. Toki sitäkin se voi olla, jos se on lapsen edun mukaista, mutta aina näin ei ole. Lastensuojelua on myös aikaisemmin mainitsemani ehkäisevä lastensuojelu, johon kuuluu muun muassa kouluissa, neuvoloissa ja varhaiskasvatuksessa annettu tuki. Näin ollen myös vanhempien tukeminen kasvatustyössä on siis lastensuojelua. Lapsen olisi ihanteellisinta varttua omien vanhempien luona, joten koen ehkäisevässä lastensuojelussa tapahtuvan työn olevan erittäin tärkeää, jotta ei tarvitsisi ryhtyä muun muassa huostaanoton toimenpiteisiin. Ennaltaehkäisyn voi siis ajatella olevan keskiössä, kun puhutaan lasten turvallisesta kasvusta ja kehityksestä. 

Lähteitä: 

Lastensuojelulaki 417/2007. Viitattu 17.9.2021 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417#L1P4 

THL 2021. Mitä on lastensuojelu? Lastensuojelun käsikirja. Viitattu 16.9. 2021. https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/mita-on-lastensuojelu#Lastensuojelun%20teht%C3%A4v%C3%A4t 

Unicef 2021. Lapsen oikeuksien sopimus. Viitattu 17.9.2021 https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/sopimus-kokonaisuudessaan/ 

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi