Lasunsiruja

Lastensuojelutyön tulevaisuus

Lastensuojelun keskusliiton blogitekstissä liiton kolme erityisasiantuntijaa pohtii lastensuojelutyöhön liittyviä tilastoja. Asiakkuuksien määrän seuranta sekä asiakkuuteen liittyvien päätöksien taustalla olevat syyt vaativat tietoa tuekseen. Tulevaisuuden lastensuojelutyö tulisi olla tietoon perustuvaa. Jotta palveluista saadaan laadukkaampia, tulisi kaikkien tietämys lastensuojelusta olla kattavampaa. Lastensuojelutyöllä vaikutetaan kuitenkin merkittävästi ihmisten ja perheiden elämään. Sen takia laadun korottamiseen tulisi tähdätä vuosi vuodelta.  (Lastensuojelun keskusliitto 2021.)  

Lastensuojelutyön tulevaisuus Read More »

Sijaisperhe – lapsen toinen koti

”Sijaisvanhemmuus on yksi maailman merkityksellisimpiä tehtäviä”. Näin sanotaan SOS-lapsikylän verkkosivuilla ja itse yhdyn tähän lauseeseen sataprosenttisesti. Sijaisperheet ovat yksi sijaishuollon muoto ja he tarjoavat huostaanotetuille tai kiireellisesti sijoitetuille lapsille kodin sekä turvallisen arjen niin pitkäksi aikaa, kun lapsen tarve sitä vaatii (SOS-lapsikylä 2021; Lastensuojelulaki 417/2007).

Sijaisperhe – lapsen toinen koti Read More »

Positiivisilla huomioilla eroon lastensuojelun stigmasta

Stigma on ei-toivottu sosiaalinen leimautuminen, joka voi aiheuttaa muun muassa häpeää, itsetunto-ongelmia ja kärsimystä (Mielenterveystalo 2021). Lastensuojelun asiakkaiden yllä leijuva stigma on hyvin yleinen ja se vaikuttaa muun muassa avun hakemiseen sekä asiakkaiden elämänlaatuun. Mutta mikä aiheuttaa lastensuojelun stigmaa ja mitä sille voisi tehdä? 

Positiivisilla huomioilla eroon lastensuojelun stigmasta Read More »

Tukisuhde lapselle ja nuorelle

Tukisuhde on ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä. Se ei vaadi lastensuojelun asiakkuutta vaan voidaan järjestää sosiaalipalveluna, mutta myös lastensuojelun asiakkuudessa olevalle avohuollon tukitoimena. Tukihenkilöä voi hakea itselleen tai lapselleen sosiaalipalveluna tai tarvittaessa pyytää arjen helpotusta itselleen tukiperheen palvelusta. Asiakasperheen kanssa yhdessä arvioidaan palvelun tarve ja tehdään asiakassuunnitelma vastaamaan tarpeeseen. (THL 2021.) Itselläni on lapsena ja teininä kokemusta molemmista tukisuhteista, tosin täysin eri aikoihin.   

Tukisuhde lapselle ja nuorelle Read More »

Ehkäisevän lastensuojelun mahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa

Mitä on ehkäisevä lastensuojelutyö? Aloitetaan käsitteiden määrittelyllä. Lastensuojelulain 417/2007 3a§ mukaan ehkäisevä lastensuojelu on toimintaa, jolla edistetään lasten kasvua sekä hyvinvointia. Kaikki tuen ja erityisen tuen toimet, joita voidaan tarjota varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, neuvolapalveluissa tai nuorisotyössä. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tarjottu tuki voidaan laskea ehkäisevän lastensuojelutyön piiriin. (Lastensuojelulaki 417/2007.) Eli ehkäisevä lastensuojelutyö on erilaisissa lapsille, nuorille ja heidän perheilleen suunnatuissa palveluissa tarjottua tukea. Kaikki ehkäisevään

Ehkäisevän lastensuojelun mahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa Read More »

Lisää tehokasta apua mielenterveys- ja päihdeongelmiin lastensuojelussa!

Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat yleisiä lastensuojelussa. Sijoitetuista 13–17-vuotiaista lapsista joka toinen on nuorisopsykiatrian asiakas, minkä lisäksi lähes kahdella kolmesta koulukotiin sijoitetulla lapsella on jokin psykiatrinen diagnoosi. (Laitinen 2021.) Noin puolet mielenterveysongelmista alkaa lapsuudessa ja nuoruudessa ennen 14 vuoden ikää (WHO 2019). Korona-ajan vaikutuksia lastensuojeluun vielä seurataan, mutta esimerkiksi Helsingissä mielenterveysongelmiin liittyvien lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi alkuvuonna

Lisää tehokasta apua mielenterveys- ja päihdeongelmiin lastensuojelussa! Read More »

Korona-ajasta lastensuojelun silmin

Vuodet 2020 ja 2021 ovat olleet poikkeuksellisia ja raskaita kaikille. Lukuisten eri alojen ammattilaiset joutuivat koville muun muassa lomautuksien ja töiden loppumisen vuoksi, kun taas toisilla aloilla työmäärä lisääntyi huimasti. Koulujen ollessa kiinni ja opetuksen siirtyessä kotiin verkossa tapahtuvaksi, on monien lasten, nuorten ja aikuistenkin ahdinko kasvanut. Ihmisten telkeytyessä koteihinsa etätöiden ja –koulun pariin, ovat

Korona-ajasta lastensuojelun silmin Read More »

Turvallisen aikuisen ja kiintymyssuhteen merkitys

Tiedetään, että lapsuudessa jo yksikin turvallinen kiintymyssuhde on lapsen tulevaisuuden kannalta hyvin merkityksellinen. Sillä ei ole merkitystä, onko tämä aikuinen oma vanhempi, täti, eno, päiväkodin työntekijä tai sitten vaikkapa lastensuojelulaitoksen työntekijä. Tärkeintä on, että lapselle muodostuu tunne siitä, että hän on turvassa ja voi luottaa siihen, että aikuinen pitää hänestä huolta. Turvallinen kiintymyssuhde luo siis

Turvallisen aikuisen ja kiintymyssuhteen merkitys Read More »

Huoli lastensuojeluilmoituksista

Lastensuojeluilmoitus. Sana särähtää joillakin korvaan ikävästi, mutta miksi? Ehkä se johtuu sanaan kietoutuneesta ajatuksesta siitä, että lasta yritetään suojella joltakin, joko perheeltä tai lapselta itseltään. Kummassakin tapauksessa suojeluun liittyy usein syyllisyys, sillä joku on toiminnallaan tai toimimattomuudellaan aiheuttanut suojelun tarpeen. Syyllisyyteen liittyy usein puolestaan häpeän tunteet esimerkiksi epäonnistumisesta vanhempana. Lisäksi lastensuojeluilmoituksesta tuli itselleni mieleen vielä

Huoli lastensuojeluilmoituksista Read More »

Erilaiset lastensuojelupalvelut Suomessa

Suunnitelmallisuus ja ennakointi ovat lastensuojelupalveluiden avainsanoja. Tärkein tehtävä on lasten kasvun ja kehityksen tukeminen. (THL 2021) Eettisiä kysymyksiä ovat yleisesti, miten lasten ja perheen etua voidaan ajatella päätöksenteossa ja millaisia vaikutuksia päätöksillä voi olla lastensuojeluperheiden tulevaisuuteen. Tässä tuleekin alalle tyypillinen moraalinen ristiriita, onko haastavassa tilanteessa lapsen parasta olla rakkaassa perheessään (jossa tilanne ei ole täysin optimaalinen) vai tukeeko lastensuojelupalvelut lapsen tilannetta paremmin?  

Erilaiset lastensuojelupalvelut Suomessa Read More »