Mitä on lastensuojelu?

Mitä on lastensuojelu?  

Yleisesti ottaen monilla tuntuu olevan lastensuojelun toimintaan, tarkoitukseen ja periaatteisiin liittyen vääriä käsityksiä tai tiedon puutetta. Siksi puramme blogin aluksi hieman sitä, mitä lastensuojelu oikeastaan on. Lastensuojelu lähtee siitä, että kaikki lapset ovat oikeutettuja turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelulaki (417/2007) onkin laadittu turvaamaan juuri näiden oikeuksien toteutumista. Lapsen oikeuksista huolehtiminen on lastensuojelun, mutta myös muiden viranomaisten ja koko yhteiskunnan tehtävä. (THL 2021a.)   

Puutarha, Kukat, Perhonen, Hopea Pesty Fritillary
Kuva 1.

Lastensuojelun toimintaa ohjaa myös Suomen perustuslaki (731/1999) ja kansainväliset ihmisoikeussopimukset. Yhdistyneet kansakunnat ovat laatineet yleissopimuksen lapsen oikeuksista (60/1991), jonka lähes kaikki maailman valtiot ovat hyväksyneet. Sopimus on sitova ja siinä on lueteltu kaikkia maailman alle 18-vuotiaita koskevat oikeudet, joita ovat oikeus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen, oikeus kasvaa ja käydä koulua, oikeus leikkiä ja osallistua sekä oikeus saada suojelua ja huolenpitoa.   

Lastensuojelu perustuu aina lapsen etuun. Kaikki lastensuojelun toimet ja päätökset tulee tehdä lapsen etuun pohjautuen sekä noudattaen suhteellisuusperiaatetta. Tämä tarkoittaa, että lopputulos on mahdollisimman hyvä lapsen kannalta eikä tilanteeseen nähden tarpeettoman suuria toimia käytetä. Huonoista ratkaisuista on valittava vähiten huono. Myös lapsen osallisuus on tämän edun mukaista, siksi lapsella on oltava mahdollisuus ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin lapsen kehitystaso huomioiden. Yli 12-vuotiaan mielipide on otettava huomioon samalla tavalla kuin aikuisen. Lisäksi keskeisiä periaatteita lastensuojelussa ovat yhdenvertaisuus eli kaikille samanlaisten mahdollisuuksien sekä palvelujen tarjoaminen syrjimättä ketään, suunnitelmallisuus ja palvelujen oikea-aikaisuus. (THL 2021b.)  

Bagan, Kuumailmapalloksi, Auringonnousu, Siluetti
Kuva 2.

Lastensuojelussa kunnioitetaan perhe-elämää ja siksi vanhempien tukeminen on myös keskeistä. Lähtökohtaisesti vanhemmat ja huoltajat vastaavat lapsen kasvatuksesta ja huolenpidosta, mutta huoltajia on myös tarvittaessa tuettava tehtävässään yhteiskunnan toimesta. Lastensuojelun on järjestettävä tarvittavia palveluja ja tukitoimia auttaakseen vanhempia ja huoltajia pitämään huolta lapsesta ja tämän kasvatuksesta niin, että huoltaja pystyisi mahdollisuuksien mukaan huolehtimaan lapsesta itse. Lastensuojelun on kuitenkin puututtava tilanteeseen, jos huoltaja ei kykene pitämään huolta lapsestaan. Vaikka vanhemmalla onkin ensisijaistesti oikeus päättää lapsensa kasvatuksesta ja tätä koskevista asioista, on lastensuojelun viranomaisen lain mukaan ryhdyttävä toimiin tarvittaessa lapsen suojelemiseksi vanhemman vastustaessakin. (THL 2021a.)  

Lastensuojelu on siis tiivistetysti vanhempien tukemista, lasten hyvinvoinnin varmistamista sekä heidän oikeuksistaan huolehtimista. Tältä kantilta katsottuna lastensuojeluun kohdistuva negatiivinen suhtautuminen tuntuukin ajatuksena käsittämättömältä. Yhtenä isona ongelmana ja stigman aiheuttajana ajattelisin olevan puhdas tietämättömyys. Negatiiviset kertomukset netin keskustelupalstoilla voivat luoda väärää kuvaa esimerkiksi siitä, että lastensuojelun puuttuminen johtaisi poikkeuksetta lapsen huostaanottoon, vaikka näin ei tietenkään ole. Onneksi tiedon ja ymmärryksen lisääntyessä lastensuojelun tehtävistä sekä tarkoituksesta myös suhtautuminen muuttuu positiivisemmaksi. Toivottavasti myös tästä blogista on edes hiukan apua ajatusten valaisemisessa sekä asenteiden muuttamisessa lastensuojelua kohtaan.  

Lähteitä:  

THL 2021a. Lastensuojelun käsikirja. Mitä on lastensuojelu? Viitattu 17.9.2021.  

https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/mita-on-lastensuojelu/lastensuojelun-arvot-ja-periaatteet#Lastensuojelulaki%20ja%20lapsen%20etu

THL 2021b. Lastensuojelun käsikirja. Arvot ja periaatteet. Viitattu 17.9.2021.  

https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/mita-on-lastensuojelu/lastensuojelun-arvot-ja-periaatteet#Lastensuojelulaki%20ja%20lapsen%20etu

Yleissopimus lapsen oikeuksista 60/1991. Viitattu 17.9.2021.  

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1991/19910060/19910060_2

Kuva 1.

https://pixabay.com/fi/photos/puutarha-kukat-perhonen-19830/

Kuva 2.

https://pixabay.com/fi/photos/bagan-kuumailmapalloksi-1137015/

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

2 ajatusta aiheesta “Mitä on lastensuojelu?”

 1. Hei, kiitos hyvästä infosta koskien lastensuojelua. 🙂
  Olen ehdottomasti samaa mieltä, että lastensuojelun yllä on iso stigma ja jopa negatiivinen leima. Tämän huomaa jo yleisesti puhuttaessa, kuinka ihmisillä on termit aivan sekaisin ja ensimmäisenä mielikuva on, lapsen huostaanotosta, vaikka todellisuudessa asia ei näin ole.

  Mielestäni tulee aina miettiä, kuinka lapsen etu voidaan laittaa etusijalle. Suhteellisuusperiaatteen käyttö on todella hyvä käytäntö ja näin ollen siitä hyötyy koko perhe.
  Uskon, että yhteistyö voi olla hyvin sujuvaa lastensuojelun kanssa, kunhan perhe saa pysyvän työntekijän, jolloin voidaan luoda aito luottamus asiakasperheen parissa. Tällöin uskon, että yhteistyö kantaa hedelmää ja voidaan päästä tulokseen, jossa perhe ei tarvitse lastensuojelun apua.

  1. Hei, kiitos kommentistasi! Lastensuojeluun liittyvä stigma ja leima ovat aiheita, josta varmasti tulee mainintoja blogissamme vielä myöhemmin. Tavoitteenamme olisi saada nimenomaan edes hiukan oikaistua näitä harhaluuloja ja negatiivisia mielikuvia.
   Olen samaa mieltä siitä, että onnistumisissa auttaisi pysyvä työntekijä, jonka kanssa luottamus ja yhteistyö pelaa. Työntekijöiden vaihtuvuuteen vaikuttaa varmasti suuret asiakasmäärät ja työtaakka. Kunhan yhden työntekijän vastuulla olevien asiakkaiden määrää rajataan riittävän alhaiseksi, saataisiin varmasti myös pysyvämpiä ja tuloksellisempia asiakassuhteita.

Kommentoi