Vanhemmuuden roolikartta – perheen arjen ja kasvatushaasteiden tueksi

Tämän päivän vanhemmat kamppailevat usein perheen arjen haasteiden ja hankalien kasvatuskysymysten kanssa. Erilaisten ympäristön asettamien ristipaineiden ja odotusten alla he kyselevät itseltään:

  • Minkälainen vanhempi/huoltaja minä olen? Minkälainen haluaisin olla? 
  • Riitänkö tällaisena, kun olen? 
  • Millainen on minun äitiyteni/isyyteni/huoltajuuteni?  

Löytävätkö huoltajat vastauksia näihin paikoin, jopa arkoihinkin kysymyksiinsä? Ja miten vastauksien löytymistä voisi mahdollisesti helpottaa. Tätä lähdimme selvittelemään haastattelemalla Vantaalla varhaiskasvatuksessa työskentelevää lapsi- ja perheohjaajaa.

Kuva: Pixabay

Vantaalla on meneillään hanke, jossa ennaltaehkäisevä perhetyö on tuotu osaksi varhaiskasvatusta alueille, joissa sen tarve koetaan erityisen suureksi. Hankkeen on suunniteltu kestävän kuluvan vuoden loppuun, mutta tässä vallitsevassa korona tilanteessa ja sen jälkityössä tarve lienee suuri edelleen ja hankkeelle haetaan jatkoa. Lapsi- ja perheohjaaja työn tavoitteena on vähentää kulttuurieroja, tukea perheiden jaksamista sekä hyvinvointia ja toimia yhteistyössä moniammatillisessa verkostossa. Tarkoituksena on tarjota varhaista matalan kynnyksen tukea, jotta ongelmia voidaan ennaltaehkäistä. 

Haastattelemamme lapsi- ja perheohjaajan mielestä varhaiskasvatuksen kentältä tavoittaa hyvin näiden haasteiden keskellä kamppailevia huoltajia ja perheitä. Toimiessaan kovin maahanmuuttaja taustaisella alueella, hän kertoo lähtevänsä avaamaan vanhemmuuden haasteita usein kovin tavallisilla ja konkreettisilla kysymyksillä:  

  • Mitä kuuluu?  
  • Onko kaikki hyvin?  
  • Mitä yleensä teet kotona lasten kanssa? 

Jo pelkästään yhteisen kielen puuttumisen ja vähäisen luku- ja kirjoitustaidon vuoksi, kysymysten konkretia on tarpeen.  

Edellä esitettiin paljon tärkeitä kysymyksiä. Miten nämä kysymykset ja niiden vastaukset saataisiin vuoropuheluun niin, että saisimme niihin myös oikeasti perheen arkea ja lasten tasapainoista kehitystä tukevia ratkaisuja. Vanhemmuuden roolikartan käyttöä työssään haastattelemamme lapsi- ja perheohjaaja perustelee, sen monilla luovilla käyttömahdollisuuksilla. Roolikartta on ammattihenkilöstön tukena haasteen monipuolisessa havainnollistamisessa. Kantaväestön perheiden kanssa työskennellessä itsearviointikaavakkeet ja muu materiaali voivat tukea prosessia enemmän ja rooleja voidaan avata ”pylpyrä” kerrallaan, hän kertoo.  

https://www.vslk.fi/uploads/Vanhemmuuden-roolikartta1.jpg

Vanhemmuuden roolikartta sisältää 5 pääroolia (motivaatioroolia), ”pylpyrää” ja jokaisessa pääroolissa voi olla 6–9 alaroolia. Vanhemman itsearvioinnin ja asiantuntijan arvioinnin jälkeen päästään yhteiseen ajatukseen siitä, missä osa-alueella vanhempi/huoltaja tarvitsee käyttöönsä tekoroolin, jonka mukaan konkreettisesti toimien päästään lähemmäksi haastavan tilanteen helpottumista. Yhdessä siis selvitetään, onko jonkun roolin kehityksessä tavallisuudesta poikkeavaa ja miten vanhemman/huoltajan tulisi muuttaa käytöstään, jotta sopivasti kehittyneeseen rooliin päästäisiin.

Vanhemmuuden roolikartan soveltamisessa keskeisinä kysymyksinä voidaan pitää: 

  • ”Mitä lapsi myönteisen kehityksensä ja hyvinvointinsa tueksi tarvitsee?” 
  • ”Miten vanhemmuuden arjen vaikeita asioita voitaisiin hahmottaa mahdollisimman selkeästi ja luontevasti niin, että vanhemman olisi aikaisempaa helpompi huomata muutostarpeita omassa toiminnassaan lapsen kehityksen turvaamiseksi?” (Ylitalo, 2011.) 

Muutosprosessin aikana huoltaja/vanhempi seuraa ja pohtii käytöksessään tekemiensä muutosten vaikutuksia yhdessä asiantuntijan kanssa. Asiantuntijan positiivinen palaute antaa uskoa muutoksen mahdollisuuteen. Tunnetasolla vanhempi kokee onnistumisen iloa ja hyväksytyksi tulemista.  Muutos näkyy myös ajattelussa: ”Kelpaan vanhempana ja olen lapselleni tärkeä!” 

Haastattelemamme lapsi- ja perheohjaajan mukaan perheen vahvuuksia ja voimavaroja ei voida koskaan liikaa korostaa. Jokaisesta perheestä löytyy aina jotain hyvää. Olemalla kohteliaan utelias ja kiinnostunut perheen historiasta, luottamus saattaa syntyä pikkuhiljaa. Onkin tärkeää muistaa: Kysy, älä oleta!    

Kuva: Pixabay

Lähteet 

Ylitalo, P. (toim.) 2011. Roolikartta vanhemmuuden, parisuhteen ja itsenäistymisen tueksi. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. 

Varsinais-Suomen Lastensuojelukuntayhtymä. 2013. Viitattu 26.4.2021. https://www.vslk.fi/index.php?id=19 

Anonyymi lasten- ja perheohjaajan haastattelu. 16.3.2021. Vantaa. 

Liisa ja Heli

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi