Osakesäästötilin kehittäminen piensijoittajien näkökulmasta

Opinnäytetyön aihe heräsi omasta kiinnostuksestani sijoittamiseen ja osakesäästötiliin. Suomessa on otettu tammikuussa 2020 käyttöön uudenlainen osakesäästötili. Osakesäästötilin tarkoitus on edistää suomalaisten piensijoittajien aktiivista sijoittamista ja säästämistä. Tämä tili eroaa merkittävästi perinteisestä arvo-osuustilistä verotuksen suhteen. Osakesäästötilillä veroja maksetaan arvopapereiden luovutusvoitoista ja osingoista vasta, kun varoja eli rahaa nostetaan tililtä ulos. Arvo-osuustilillä veroja maksetaan joka vuosi tilillä tapahtuneista luovutusvoitoista ja saaduista osingoista. Toisin sanoen sijoittaja saa lykkäystä verojen maksamiseen niin pitkäksi aikaa, kunnes hän päättää nostaa osakesäästötililtä varoja ulos. Tämä antaa sijoittajalle mahdollisuuden sijoittaa voitot uudelleen eteenpäin ilman välittömiä veroseuraamuksia. Näin ollen sijoittaja pystyy hyödyntämään niin sanottua korkoa korolle-ilmiötä osakesäästämisessä, kun luovutusvoitot ja osingot saa tilille ilman heti maksettavaa veroa.

Osakesäästötili on nähty yleisesti varsin positiivisena uudistuksena monissa erilaisissa sijoituspiireissä, mutta se on myös herättänyt kritiikkiä. Keskustelua on herännyt muun muassa osakesäästötilin talletusrajasta, kaupankäynnin kohteiden rajaamisesta vain osakkeisiin sekä erilaisista verotuksellisista seikoista, kuten myyntitappioiden käsittelystä ja hankintameno-olettaman soveltamisen käyttömahdollisuuden puutteesta.

Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, mikä on osakesäästötili ja mitä kehityskohteita suomalaiset piensijoittajat siinä näkevät. Tietoa hankittiin kyselylomakkeella, joka sisälsi erilaisia kehitysehdotuksia ja kysymyksiä osakesäästötiliin liittyen tarkoituksena hankkia tietoa piensijoittajilta. Kysely julkaistiin Sharevillessä, joka on sijoittajien sosiaalinen sijoitusverkosto. Havaittiin, että sijoittajat kokevat, että osakesäästötili ei ole vielä täysin valmis, vaan siitä löytyy vielä kehityskohteita. Tuloksista voidaan päätellä, että etenkin talletusrajan nostaminen tai sen poistaminen kokonaan ja kaupankäyntikohteiden laajentaminen osakesäästötilillä olisivat sijoittajien mielestä tervetulleita uudistuksia osakesäästötilille. Erityisesti sijoittajat toivoivat, että pörssinoteeratut rahastot otettaisiin mukaan osakesäästötilille suorien osakesijoitusten kanssa.

Opinnäytetyössä oli tarkoitus saada ajankohtaista tietoa siitä, mitä kehityskohteita sijoittajat näkevät osakesäästötilissä. Asiaa ei vielä ole mielestäni tutkittu aikaisemmin tilin ollessa varsin uusi Suomessa. Kehitysehdotuksina suosittelen, että osakesäästötilin nykyistä talletusrajaa nostettaisiin ja kaupankäyntiä laajennettaisiin koskemaan erilaisia sijoituskohteita kuin vain osakkeita.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi