Vaikuttavaa opiskelua Laureassa- avainkumppanuusprosessin toteuttaminen ja kehittäminen opiskelijalähtöisesti

Kirjoittanut: Dan Nguyen

Ammattikorkeakoulut ovat merkittävässä roolissa oman alueensa elinvoimaisuudessa. Varsinkin yritysten ja ammattikorkeakoulujen välinen yhteistyö takaa alueellisen kehittymisen, valmistuneiden työllistymisen ja tutkintoa suorittavien nuorten osaamisen kehittymisen. Tämä johtuu osittain korkeakoululakiin asetetusta laista, sillä ammattikorkeakoulun tehtäviin kuuluu harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa.

Taatakseen systemaattisen ja laadukkaan kumppanuuden ja yhteistyön yritysten kanssa, on Laurea lanseerannut vuoden 2019 loppupuolella uudenlaisen kumppanuusmallin, avainkumppanuuden. Avainkumppanuuden tavoitteena on saada pitkäaikaisia, pysyviä ja tyytyväisiä kumppanuuksia, joiden kanssa tehdään laaja-alaista yhteistyötä monialaisesti opetuksessa, TKI- ja liiketoiminnassa.

Laurean avainkumppanuusmalli

Avainkumppanuuden etuna on tarjota sellaisia palveluita, joita satunnaisille tai ei-avainkumppaneille ei tarjota. Näitä palveluita ovat muun muassa henkilökohtainen yhteyshenkilö, joka vastaa kumppanin tarpeista; vuosisuunnitelma, joka sisältää vuoden aikana toteutettavat projektit; rekrytointiyhteistyö, jossa Laurea auttaa yritystä löytämään avainkumppanille sopivia työharjoittelijoita ja -tekijöitä ja näkyvyysyhteistyön, joka mahdollistaa kumppanille paremman näkyvyyden hakukoneissa, kampuksilla ja opiskelijoiden keskuudessa.

Allekirjoittaneelle tarjoutui loistava mahdollisuus opiskelijana kehittää kyseistä kumppanuuskonseptia, sillä minut oli palkattu Laurealle 9 kuukauden ajaksi aluepalvelukoordinaattoriksi, jonka vastuualueella oli näiden avainkumppaneiden hankkiminen. Tarve opinnäytetyölle todentui työni aikana aikana, sillä avainkumppanuusmalli oli vasta otettu käyttöön Laureassa vuoden 2019 loppupuolella ja sen kehittämiseen tarvittiin lisää tietoa.

Toimeksiannon sisältö tarkentui ja opinnäytetyön toteutusmuodoksi valikoitui toiminnallinen opinnäytetyö, sillä tehtävänäni oli testata erilaisia käytännön keinoja avainkumppanuuksien hankkimiseen. Näiden käytännön toimenpiteiden lisäksi sain idean haastatella avainkumppanuuksien myynnistä vastaavien aluepalveluiden näkemyksiä avainkumppanuusprosessin nykytilasta ja kehittämistarpeista. Näiden toimenpiteiden pohjalta opinnäytetyön tavoitteeksi asetettiin avainkumppanuusprosessin kehittämissuunnitelman laatiminen ja potentiaalisten avainkumppanuuksien hankkiminen

Toiminnallisessa osuudessa toteutettiin yhdeksän kuukauden aikana monipuolisesti erilaisia keinoja hankkia uusia avainkumppanuuksia ja kehittää avainkumppanuusprosessi:

Ensimmäiseksi toiminnallisessa osuudessa tehtiin sähköpostimarkkinointia, joka oli kohdistettu yritysten päättäjille ja jota toteutettiin huhtikuusta syyskuuhun. Näiden lisäksi toiminnallisessa osuudessa järjestettiin heinäkuussa ja lokakuussa kuukauden kestävä LinkedIn-kampanja, joiden mainokset olivat kohdistettu eri toimialojen päättäjille. Lokakuussa pidettiin myös aluepalvelupäälliköiden haastattelut, joissa aluepalvelupäälliköt vastasivat 14 puolistrukturoituun kysymykseen koskien avainkumppanuusprosessin nykytilaa ja mahdollisia kehityskohteita. Viimeiseksi toiminnallisessa osuudessa järjestettiin webinaari, jossa esiteltiin monipuolisesti Laurean yhteistyömahdollisuuksia yrityksille.

Opinnäytetyön toiminnallinen osuus

Tuloksia ja tuotoksia on tässä opinnäytetyössä monipuolisesti. Tässä edellä mainittujen sähköpostikampanjan, LinkedIn-kampanjan ja webinaarien tulokset:

 • Sähköpostimarkkinoinnissa lähetettiin 3800 sähköpostia, jotka johtivat yhteen avainkumppanuuteen.
 • LinkedIn-kampanjat tuottivat 11 yhteydenottoa, jotka johtivat 3 avainkumppanuuteen.
 • Webinaariin kutsuttiin 2300 yritystä, joista 46 osallistui tapahtumaan. Webinaari tuotti 5 yhteydenottopyyntöä, muttei ole alustavasti tuottanut avainkumppanuuksia.

Sivutuotoksina toiminnallisessa osuudessa syntyi erilaisia työkaluja, joita voidaan hyödyntää varmasti jatkossakin. Nämä työkalut ovat:

 • Valmiit sähköpostien viestirungot
 • Useampi laskeutumissivu Laurean-verkkosivuilla,
 • Yhteydenottolomake Laurean avainkumppanuussivulla ja
 • Webinaaria varten laadittu Powerpoint esitys ja palautelomake.

Aluepalvelupäälliköiden haastattelut tuottivat monipuolisesti vastauksia. Heidän vastauksissaan ilmeni, että:

 • Avainkumppanuusprosessi on toiminut ilman suurempia haasteita pandemiasta huolimatta.
 • Aluepalvelupäälliköt toivoivat kuitenkin, että Laurean henkilökunta osallistuisi vielä enemmän avainkumppanuusprosessiin.
 • Laurean johto voisi esimerkiksi lanseerata jonkinlaisen kannustimen, jolla saada henkilökuntaa osallistumaan tähän prosessiin.
 • Heillä olisi hyvä olla aluepalvelukoordinaattorin kaltainen henkilö heidän taustajoukoissaan, joka voisi auttaa muun muassa potentiaalisten avainkumppaneiden kartoittamisessa ja muissa juoksevissa asioissa.
 • Avainkumppaneiden lisääntyvä määrä haastaa heidän omia resurssejansa sekä kumppanuuksien myynnissä, että kumppanuuksien ylläpidossa.

Tuotoksina näiden toimenpiteiden pohjalta laadittiin kehittämissuunnitelma, joka sisältää ehdotuksen avainkumppanuusprosessin kehittämisestä. Nämä ehdotukset koskevat Laurean osallistumista avainkumppanuusprosessiin, avainkumppanuuden tarjoamista nykyisille kumppaneille, avainkumppanuuden markkinoimista sosiaalisessa mediassa ja sähköpostitse; ja webinaarien järjestämistä avainkumppanuuksien hankkimiseksi.

Laurea voisi jatkaa tässä opinnäytetyössä tehtyjä käytännön toimenpiteitä pienillä muutoksilla. Sähköpostimarkkinointia tulisi jatkaa, mikäli resurssit riittävät siihen, sillä sähköpostimarkkinointi on tutkijan tekemistä toimenpiteistä eniten aikaa vievää. Sähköpostimarkkinointia voisi jatkaa uutiskirjeen muodossa Laurean nykyisille kumppaneille. Uutiskirje voisi sisältää ajankohtaisia uutisia Laureasta, tapahtumista ja avainkumppanuuksista. Toinen vaihtoehto jatkaa uusien yritysten kylmäkontaktointia sähköpostitse. Työkaluna näihin tulisi ottaa käyttöön sähköpostimarkkinointi työkalu, joka muun muassa helpottaa sähköpostien tavoittavuutta ja avattujen sähköpostien seurantaa. LinkedIn-kampanjointia tulisi ehdottomasti jatkaa, sillä se tuotti enemmän avainkumppanuuksia verrattuna sähköpostikampanjaan ja webinaariin verrattuna. LinkedIn-mainosten tulisi olla myös videoita pelkän kuvan ja tekstin sijaan. Tehokkaimman tavoitettavuuden puolesta LinkedInissa kannattaa toteuttaa esimerkiksi kesällä, jolloin mainostaminen on edullisempaa ja tavoitettavuus on tulosten perusteella tehokkaampaa.

Viimeiset kehitysehdotukset koskevat avainkumppanuusprosessin tukemista Laurean suunnalta. Laurean henkilökunnalle tulisi keksiä kannustin, jolla he innostuisivat osallistumaan enemmän avainkumppanuusprosessiin. Laurean tulisi myös palkata aluepalvelukoordinaattori tai vastaava henkilö tukemaan aluepalvelupäälliköitä avainkumppanuusprosessissa.

Opinnäytetyön tulokset ja tuotokset antavat Laurealle ideoita siitä, mitä kaikkea voidaan vielä tehdä avainkumppanuusprosessin kehittämiseksi. On myös todella hienoa, että Laurea tarjoaa omille opiskelijoilleen mahdollisuuksia päästä vaikuttamaan Laureassa toteutettaviin prosesseihin. Tämä kertoo mielestäni Laurean kyvykkyydestä luottaa oman opiskelumallinsa tuloksiin ja antaa hyvän kuvan Laureasta potentiaalisena yhteistyökumppanina.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi