Arkea kannatellen

Olen varhaiskasvatuksen opettaja Helsingistä Koillisen alueelta. Olen koulutukseltani sosionomi AMK ja olen työskennellyt varhaiskasvatuksen opettajana Helsingissä jo monien vuosien ajan. Olen nähnyt työurani aikana perheiden arjen tukemisen tarpeen lisääntyvän ja koen asian olevan hyvin olennainen osa päivittäistä työtämme varhaiskasvatuksessa. Täydennyskoulutus Lastensuojelu varhaiskasvatuksessa on antanut paljon uutta näkemystä perheiden tukemiseen liittyen ja olenkin halunnut lähteä osaltani kehittämään perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä varhaiskasvatuksessa. Kehittämistehtäväni on muodostunut perheiden tarpeista käsin ja tarkoituksena on tuoda perheille saatavilla olevia palveluita tutuksi ja madaltaa kynnystä palveluiden piiriin hakeutumisessa.

Kuva: Pixabay

Varhaiskasvatuksen tärkeä tehtävä on tukea perheiden hyvinvointia ja turvata lapselle turvallinen kasvuympäristö. Tuemme ammattilaisina vanhempia heidän kasvatustyössään ja ohjaamme tarvittavien palveluiden piiriin. Varhaiskasvatuksen aloituksen tärkeimpiä asioita on luottamuksen rakentaminen perheen kanssa. Perhe otetaan hyvin vastaan jo tutustuessa päiväkotiin ja annetaan tarvittavaa tietoa ja tukea aloitukseen liittyen. Alusta alkaen kiinnitetään huomiota luottamuksen rakentumiseen ja kunnioitukseen perhettä kohtaan. Kokemukseni mukaan hyvä luottamussuhde mahdollistaa myös usein hyvän yhteistyön ja kynnys ottaa esimerkiksi huoli puheeksi madaltuu.

Huolen ottaminen puheeksi on olennainen osa kunnioittavaa varhaista puuttumista. Huoli ilmaisee, että asioiden ennakoidaan menevän lapsen kannalta huonoon suuntaan, ellei saada aikaan muutosta. Avoin ja luottamuksellinen suhde perheen kanssa toimii hyvin olennaisena tekijänä varhaisen huolen tunnistamisen suhteen. Luottamuksellinen suhde helpottaa myös silloin, kun lapsesta tai perheestä syntyy varhaiskasvatuksen ammattilaiselle huoli.

(Arnkil & Eriksson 2012, 7)

PERHEIDEN TUKEMINEN

Työssäni varhaiskasvatuksen opettajana olen kokenut, että monet perheet kaipaavat tukea ja vinkkejä arjen haasteisiin. Työntekijän vastuulla on havainnoida perheiden hyvinvointia arjen kohtaamisissa. Kysytään perheiltä ”Mitä kuuluu?” ja ilmaistaan aitoa kiinnostusta heidän asioihinsa ja ollaan valmiita auttamaan ja ohjaamaan perheitä tarvittaessa eteenpäin eri palveluiden piiriin. Helsingillä perheen tuki- sivustot tarjoavat hyvin kattavaa tietoa perheen arjen tukemiseen liittyen.

Sivustolta löytyy tietoa eri ikävaiheisiin sekä perheiden tilanteisiin liittyen. Perhekeskuksen sosiaalipalveluiden piiriin perheet voivat hakeutua soittamalla lapsiperheiden sosiaalineuvonnan numeroon tai täyttämällä Tarvitsen apua- painikkeen kautta löytyvän lomakkeen. Perhe voi hakea itse apua, tai yhdessä varhaiskasvatuksen ammattilaisen kanssa. Minun ei kuitenkaan varhaiskasvatuksen ammattilaisena tarvitse tietää minkä palvelun piiriin lähden perhettä ohjaamaan, vaan se tehdään palvelutarpeiden arvioinnissa.

Materiaalia perheiden tukemiseen liittyen.

Mitä Kuuluu? – malli on kehitetty Helsingissä osana Opetushallituksen rahoittamaa tasa-arvon edistämishanketta. Mitä Kuuluu on työkirja helsinkiläiselle varhaiskasvatuksen ammattilaiselle riskien tunnistamiseen, puheeksi ottamiseen ja varhaiseen tukemiseen liittyen. Malli on tehty yhteistyössä koillisen alueella työskentelevien varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa. Työntekijöiden sivustoilta; Helmestä löytyy materiaalia ja myös yksiköihin on jaettu julkaisuja sekä tietoa hankkeeseen liittyen. Olen osallistunut Mitä Kuuluu- hankkeen valmistukseen liittyviin keskusteluihin ja ollut mukana myös hankkeen videossa. Näin olen päässyt hyvin osallistumaan teemasta nousseisiin keskusteluihin ja olemme yhdessä pohtineet, miten voisimme perheitä arjessa tukea ja helpoiten ohjata eri palveluiden piiriin. Erityisesti perheitä tulisi rohkaista puhumaan avoimesti hyvinkin matalalla kynnyksellä ja ihan kaikista asioista, mitkä heitä mietityttää.

Ajatukseni kehittämistehtävälle syntyi tarpeesta lisätä tietoisuutta perheille olemassa olevista palveluista Helsingissä sekä kolmannen sektorin palveluista, mitkä olen itse kokenut hyödyllisiksi. Päivähoidon aloitus on hyvin tärkeä tilanne perheelle sekä lapselle ja merkittävä muutos heidän elämässään. Päivähoidon aloitukseen liittyen löytyy myös tietoa ja ohjeistusta ja nämä halusinkin tuoda esille kehittämistehtävässäni. Helsingin sivustoilta löytyy paljon tietoa erilaisiin asioihin liittyen, mutta tietoa saa välillä etsiä.

Kun lähdin kehittämistehtävääni suunnittelemaan, oli ensimmäinen ajatukseni parantaa ja lisätä perhetyön ja lastensuojelun sekä varhaiskasvatuksen yhteistyötä. Edistää yhteistyömalleja sekä ennen kaikkea tehdä toimijoita tutuksi toisilleen. Tämä tavoite on edelleen toiveissani, mutta asian tiimoilta etenemisen päätin lykätä tuonnemmaksi. Alueellamme on kuitenkin noussut yhteistyön lisäämisen tarve esille ja yhteistyön rakentamisen malleista on keskusteltu.

Lapsuuden itseisarvo
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on suojella ja edistää lasten oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. Varhaiskasvatus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvosta. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi omana itsenään sekä yhteisönsä jäsenenä.

(Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma 2019, 6)

AJATUKSESTA ESITTEEKSI

Lastensuojelu varhaiskasvatuksessa- opintojen luentojen ja kevään seminaarin kautta kehittämistehtävän ajatus alkoi kirkastua. Esihenkilöni kanssa käyty keskustelu tuki ajatustani siitä, että kehittämiseni painotus siirtyi perheiden tarpeisiin. Päädyinkin siis etenemään pienin askelin asian suhteen ja mielestäni tärkeäksi asiaksi on muodostunut tämä perheiden tietoisuuden lisääminen varhaiskasvatuksen aloituksesta, yhteistyökumppaneista sekä perheiden tukemisen tahot. Jaetaan tietoisuutta ja mainostetaan perheille eri toimijoiden palveluita.

Konkreettinen tuotos tulisi olemaan esite perheille liittyen perheiden tukemiseen ja päivähoidon aloittamiseen Helsingissä. Valmis esite tulisi jakoon sähköisesti ainakin yksikköni perheille ja toivottavasti tarvetta olisi laajempaankin jakamiseen. Tuotos on tarkoitus jakaa sähköpostin välityksellä perheille ja se pitää sisällään linkit eri tietojen ja palveluiden sivustoille.

Kysytään perheiltä päivittäisissä kohtaamisissa “mitä kuuluu?” ja ohjataan tarvittaessa perheitä eri palveluiden piiriin. Havainnoidaan ja keskustellaan eri ammattilaisten kesken havainnoistamme sekä huomioidaan perheiden hyvinvointia kokonaisuutena.

Näistä ajatuksista syntyi esite: Perheiden tukeminen ja päivähoidon aloitus Helsingissä. Halusin kerätä samaan esitteeseen mielestäni olennaiset sivustot lapsiperheille hoidon aloitukseen sekä perheiden tukemiseen liittyen. Esitteeni on suunnattu helsinkiläisille perheille ja olen halunnut kertoa esitteessä myös varhaiskasvatuksen ja neuvolan välisestä yhteistyöstä.

Alkuun esitteen oli tarkoitus olla hyvin ytimekäs ja lyhyt linkkilista perheille eri palveluista. Koin kuitenkin tarpeelliseksi avata eri teemoja enemmän. Halusin myös lisätä enemmän visuaalisuutta, joten aineisto jakautui lopuksi useammalle sivulle. Koen kuitenkin, että sisältö on helposti luettavaa ja linkit avautuvat suoraan sivustoille ja toimivat siten tiedonsaannin väylänä. Toivon, että vanhemmat kokevat esitteen tarpeelliseksi ja tallentavat sen itselleen. Toivon myös, että esitteen kautta palvelut tulevat tutummiksi perheille ja matalalla kynnyksellä palveluihin hakeutuminen lisääntyy.

Pehmot

TAVOITTEITA TULEVAAN

Tavoitteena olisi järjestää esimerkiksi teams- kokous omaan yksikkööni, missä voisi vierailla perhetyön sekä lastensuojelun edustaja alueeltamme. Tarkoitus olisi kysellä ja tutustua sekä kartoittaa tarpeita yhteistyön lisäämiseen ja keinoihin. Sujuvamman yhteistyön kautta varmasti lisääntyisi perheiden kokonaisvaltainen tukeminen ja ymmärrys sekä luottamus eri toimijoiden kesken. Tällä hetkellä eri palvelut ovat liian irrallaan toisistaan. Esimerkiksi neuvolan kanssa lisääntyneet yhteistyömallit ovat ehdottomasti lisänneet myös yhteistyötä ja tiedonkulun sujuvuutta varhaiskasvatuksen ja neuvolan kesken.

HYÖDYNTÄMINEN KÄYTÄNNÖN TYÖHÖN

Olen saanut positiivista palautetta tekemästäni esitteestä ja olen saanut tukea sekä vinkkejä asian kanssa etenemiseen. Esihenkilöni on myös kokenut, että tällaiselle esitteelle on tarvetta. Esihenkilöni ehdotti myös, että voisin esitellä esitteen alueeni esihenkilöille. Toiveenani olisi, että esite otettaisiin hyvin vastaan ja se löytäisi tiensä tarpeelliseksi materiaaliksi. Esitteelle voisi tehdä tarpeenmukaista muokkausta ja saada esimerkiksi suurempaan levitykseen. Esitteen tämän hetkisessä kehityksessä minua on tukenut varhaiskasvatuksen opettaja kollegani sekä esihenkilöni. Olen myös esitellyt esitteen yksikköni henkilökunnan kokouksessa ja se sai positiivisen vastaanoton. Työntekijät kokivat esitteen olevan tarpeellinen ja toivoivat, että tekisin myös koosteen työntekijöille tarpeellisista linkeistä ja tahoista, mitä perheille voisi erilaisissa elämäntilanteissa tarjota. Eli kehittäminen jatkuu ja muuttaa muotoaan. Jo tämä esite toimii myös työntekijöille hyvänä vinkkilistana perheiden tukemiseen liittyen.

Esitteen jakamisesta vastaisi kunkin ryhmän henkilöstö. Helsingin päivähoidossa perheille tapahtuva tiedotus tapahtuu pääsääntöisesti sähköpostin välityksellä. Toivon saavani yksikköni asiakasperheiltä palautetta esitteen tarpeellisuudesta ja toimivuudesta. Myös esimiehiltä uskon saavani palautetta esitteen tarpeellisuuteen liittyen.

Kuva: Pixabay

Odottavin ja innostunein ajatuksin suuntaan katseeni tulevaan. Jatkan varmasti uudenlaisien kehittämisajatusten eteenpäin viemistä. Innoittajana toimii perheiden ja varhaiskasvatuksen yhteistyön ja myönteisen vuorovaikutuksen lisääminen.

Esitteen löydät täältä: Perheiden tukeminen ja päivähoidon aloitus Helsingissä

LÄHTEET:


Huoli puheeksi- opas varhaisista dialogeista.
Arnkil Tom & Eriksson Esa 2012.
Stakes Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Oppaita 60.

Mitä Kuuluu?- malli
Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Helsinki 2020

https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/mukana-fi/0-6-vuotiaat/mita-kuuluu

Helsingin Varhaiskasvatussuunnitelma
Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Helsinki, 2019

https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/vare/Helsinki_Vasu_FI.pdf

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi