Lastensuojelu varhaiskasvatuksessa

Koulutus antoi rohkeutta puuttua

Lastensuojelu varhaiskasvatuksessa -täydennyskoulutus huipentui 29.10.2021 Laurean Tikkurilan kampuksella pidettyyn loppuseminaariin, jossa osallistujat esittelivät kehittämistehtäviensä tuloksia. Kehittämisprosessin tuloksena syntyi käytännön ohjeita, käytänteitä, lomakkeita, oppaita, käsikirjoja, video, sekä keskustelukortit, joihin olette saaneet tutustua tämän blogin aikana.

Koulutus antoi rohkeutta puuttua Read More »

Huolen herätessä

Mistä tarve kehittämistehtävälle syntyi?  Lähdimme kehitystehtävässämme yhteisen kentältä nousseen toiveen pohjalta luomaan selkeää ohjeistusta varhaiskasvatuksen henkilöstön avuksi. Usein puhutaan siitä, miten tulee reagoida ja toimia, kun huoli herää lapsen tai perheen hyvinvoinnista. Mutta mitä se huolen herääminen tarkoittaa? Minkälaiselle tasolla huoli ilmenee? Milloin voidaan keskustella vain huoltajien kanssa tai rauhassa konsultoida muita ammattilaisia, ja milloin

Huolen herätessä Read More »

Kun huoli herää

Varhaiskasvatuksen ammattilaisina vietämme paljon aikaa asiakkaidemme kanssa ja olemme avainasemassa heidän tukemisessaan. Lastensuojelulla on edelleen kovin negatiivissävytteinen kaiku päivähoidossa ja monelle työntekijälle kynnys puuttua on vielä suuri, vaikka lastensuojelun tehtävä on auttaa lapsia ja perheitä haastavissa elämäntilanteissa. Jos varhaiskasvatuksessa herää huoli joko lapsen tai huoltajan puolesta, mitä silloin voi tai täytyy tehdä? Tämän pohjalta lähdimme

Kun huoli herää Read More »

VARHAINEN LAPSI- JA PERHEOHJAAJAN KOHDENNETTU TUKI PERHEILLE

Tarve varhaiselle ja tarkemmin suunnitellulle lapsi- ja perheohjaajan tapaamiselle lähti maahanmuuttajataustaisten perheiden ja varhaiskasvatuksen kasvatushenkilöstön tarpeista. Nähtiin, että luottamuksellisen suhteen luominen perheiden kanssa vie aikaa ja haluttiin saada suhde aluille heti lukukauden alussa. Lisäksi koettiin, että perheiden kanssa olisi hyvä käydä päivähoidon perusasioita yhdessä läpi, jotta ne tulisivat tutummaksi heti aluksi. Osa vanhemmista koki, että

VARHAINEN LAPSI- JA PERHEOHJAAJAN KOHDENNETTU TUKI PERHEILLE Read More »

Lapsen hyvinvointi loves dialogi

Lastensuojelu varhaiskasvatuksessa-täydennyskoulutus on ollut meille ryhmäläisille antoisa ja silmiä avaava matka lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteiseen maailmaan. Olemme kaikki olleet aiemmin tilanteissa, joissa olemme olleet huolissamme lapsen hyvinvoinnista, mutta meillä ei ole ollut työkaluja sanoittaa huoltamme tai toimia sen mukaan. Siksi valitsimme kehittämistehtäväksemme ns. lastensuojelun käsikirjan, jossa pyrimme muun muassa selventämään lastensuojeluilmoituksen tekoa, tarkentamaan sosiaalihuoltolain mukaista

Lapsen hyvinvointi loves dialogi Read More »

”Yhteistyötä! Pysyvyyttä! Jatkuvuutta!”

Olemme olleet mukana Opetushallituksen rahoittamassa Lastensuojelu varhaiskasvatuksessa -täydennyskoulutuksessa. Koulutuksen aikana teimme kehittämistehtävän, jonka idea on työelämälähtöinen. Meille tuli idea lähteä lisäämään tietoa ja ymmärrystä lastensuojelusta ja perhepalveluista varhaiskasvatuksen henkilöstön ja asiakasperheiden keskuudessa. Työskenneltyämme jo vuosia varhaiskasvatuksessa, olemme kokeneet, että tietämys lastensuojelusta ja perhepalveluista sekä yhteistyö on vähäistä.  Päiväkodeissa työskentelee ihmisiä eri koulutustaustoilla, eikä kaikilla välttämättä

”Yhteistyötä! Pysyvyyttä! Jatkuvuutta!” Read More »

HUOLEN HERÄÄMINEN, VARHAINEN PUUTTUMINEN JA LASTENSUOJELUILMOITUKSEN TEKEMINEN VARHAISKASVATUKSESSA

Me varhaiskasvatuksen ammattilaiset edistämme toiminnallamme lapsen oppimista, kasvua ja kehitystä ja lapsen etu kaikessa toiminnassa on aina ensisijainen. Koska lapsi on kokonaisuus ja perhe osa tätä kokonaisuutta, ei varhaiskasvatuksessa voi lasta erottaa perheen kasvatustyötä tukevasta toiminnasta. Niinpä me kasvattajat olemme arjessa sekä lapsia että perheitä varten.

HUOLEN HERÄÄMINEN, VARHAINEN PUUTTUMINEN JA LASTENSUOJELUILMOITUKSEN TEKEMINEN VARHAISKASVATUKSESSA Read More »

Arkea kannatellen

Olen varhaiskasvatuksen opettaja Helsingistä Koillisen alueelta. Olen koulutukseltani sosionomi AMK ja olen työskennellyt varhaiskasvatuksen opettajana Helsingissä jo monien vuosien ajan. Olen nähnyt työurani aikana perheiden arjen tukemisen tarpeen lisääntyvän ja koen asian olevan hyvin olennainen osa päivittäistä työtämme varhaiskasvatuksessa. Täydennyskoulutus Lastensuojelu varhaiskasvatuksessa on antanut paljon uutta näkemystä perheiden tukemiseen liittyen ja olenkin halunnut lähteä osaltani

Arkea kannatellen Read More »

Pakko vai velvollisuus?

Kirjoittanut Anna K., Annika H., Suvi L. & Miina U. Varhaiskasvatuksen henkilöstöön kuuluvalla on salassapidon estämättä velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus viipymättä, jos on tehtävässään saanut tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa myös yhdessä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa. (Lastensuojelulaki 25§.) Lastensuojelu varhaiskasvatuksessa -opintojen ryhmämme

Pakko vai velvollisuus? Read More »

MIKÄ HÄTÄNÄ-asiakkaan kohtaaminen ja tukeminen

Äkilliseen kriisiin joutuneen ihmisen kohtaaminen ja tukeminen  varhaiskasvatuksessa Kriisit kuuluvat ihmisten elämään ja koska varhaiskasvatus on monen perheen jokapäiväinen kontakti, tulevat perheiden kriisit ja niistä selviäminen väistämättä näkymään myös varhaiskasvatuksen arjessa. Perheen kohdatessa kriisitilanteen jokainen perheenjäsen tarvitsee tukea ja ymmärtävää kohtaamista. Äkilliset järkyttävät elämään liittyvät tapahtumat ja menetykset vaikuttavat ihmiseen syvästi iästä riippumatta. Apu tapahtuneen

MIKÄ HÄTÄNÄ-asiakkaan kohtaaminen ja tukeminen Read More »