Lapseni on lastensuojelun asiakas – Olenko huono vanhempi?

Lastensuojelulain (417/2007) 9.luvun 40§ pykälässä kerrotaan huostaanoton ja sijaishuollon järjestämisen ensimmäiseksi syyksi puutteet lapsen huolenpidossa tai kasvuolosuhteissa. Toiseksi syyksi huostaanotolle määritetään lapsen terveyden vaarantuminen lapsen omien toimien tai käytöksen puitteissa. Mitä vanhempi siis kokee sisimmässään, kun sijoituksen syynä onkin lapsen oma toiminta? Onko sijoitetun lapsen vanhempi aina myös huono vanhempi? Tähän ajatukseen ja lastensuojelun yllä leijuvaan sosiaaliseen stigmaan halusin paneutua tässä kirjoituksessani. Onko lastensuojelun stigma siis myös osasyynä siihen, että apua ei osata hakea riittävän ajoissa? 

Opintojaksomme case-tehtävän 11-vuotias lapsi sijoitettiin aggressiivisen käytöksen takia. Lapsen aggressiiviinen käytös ja raivokohtaukset yltyivät jo niin pahoiksi, että hän oli vaaraksi muiden lisäksi myös itselleen. Miten tässä tilanteessa siis voimme tuomita vanhempia, jotka olivat yrittäneet saada lapselleen apua monen eri tukimuodon kautta?  

Lisää ajatuksia lapsen aggressiivisesta käytöksestä voit lukea blogimme toisesta julkaisusta, jossa Sonja on avannut ilmiötä laajemmin. Tekstiin pääset tästä: https://showcase.laurea.fi/opiskelijablogit/2022/lapsi-lyo-onko-se-nyt-niin-vakavaa/ 

Lastensuojelun keskeisin periaate on huoltajien ja vanhempien tukeminen kasvatuksessa. Huostaanotto ja lapsen sijoittaminen ovat kuitenkin aina viimesijainen vaihtoehto, kun mikään muu apu ei ole ollut riittävä. (Lastensuojelu.info 2022). Vuonna 2021 lastensuojeluilmoituksia tehtiin yhteensä 173 466 kappaletta ja kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna 17 727 lasta. Uusia huostaanottoja tehtiin kuitenkin vain 1592 kappaletta vuonna 2021 (THL 2022). Prosentuaalisesti siis, jos verrataan tehtyjen lastensuojeluilmoitusten määrää tehtyihin huostaanottoihin vuoden aikana, on huostaanottojen määrä kaikista ilmoituksista 0,92 %.  

Näiden lukujen valossa pelko siitä, että lastensuojeluilmoituksen tekeminen itsestään tai lapsestaan johtaisi pahimpaan, eli huostaanottoon on paisunut aivan liian suureksi. Millä tavoin voisimme siis lievittää lastensuojeluun kohdistuvaa ennakkoluuloa ja muokkaamaan negatiivisen asenteen lastensuojelua kohtaan positiiviseksi avun hakemiseksi, ehkä jopa voimavaraksi tulevaisuudessa? Mielestäni lastensuojelun stigmaan voitaisiin puuttua avoimella keskustelulla, positiivisella uutisoinnilla (kuinka monta positiivista lastensuojeluun liittyvää artikkelia olet nähnyt uutisissa?) ja resurssien lisäämisellä itse toimenkuvaan. Työntekijöiden jaksamisella ja hyvinvoinnilla saisimme varmasti paljon aikaan.  

”Lapsen huostaanotto herättää monissa vanhemmissa voimakasta häpeää ja voi johtaa vetäytymiseen”
Suomen kasvatus ja perheneuvonta ry. 

Huostaanotto on tietysti lastensuojelun toimista isoimpia, mutta pelkästään lastensuojelun asiakkuus saattaa herättää samoja häpeän tunteita. Kynnys hakea apua saattaa siis olla iso, ja tältä osin tipumme juuri ojasta allikkoon ja ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen sijaan on isompi mahdollisuus joutua kovempiin toimiin.  

Toki ymmärrän itsekin äitinä häpeän ja syyllisyyden tunnon tuskan vanhemmuudessa. Nykypäivänä vanhemmuus näyttäytyy kaikilta osin kilpailuna. Jos et ole kaikkia ohjeita ja suosituksia lukenut läpi ja vielä pahempaa – noudata niitä, on joku toinen varmasti parempi kuin sinä. Itse haluaisin vielä sinisilmäisesti uskoa lauseeseen ”jokainen vanhempi on hyvä juuri sellaisena kuin on”. Toki tiedän, että näin ei myöskään aina ole. Mihin muuten tarvitsisimme lastensuojelua tai miksi ylipäätänsä opiskelemme alalle, jossa autamme ihmisiä päivittäin esimerkiksi juuri vanhemmuuden haasteiden kanssa. Kuitenkin suurimmalta osin vanhemmat ovat riittävän hyviä lapsilleen. Itse siis haluaisin muokata lausetta näin ”jokainen vanhempi on hyvä – kunhan uskaltaa pyytää apua tarvittaessa”.  

Lähteet:  

Lastensuojelulaki 417/2007. Viitattu: 21.11.2022. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417#L9 

Lastensuojelu.info. 2022. Avohuolto on aina ensisijaista. Viitattu: 21.11.2022. https://www.lastensuojelu.info/lastensuojelu/avohuolto-on-ensisijaista/ 

Suomen kasvatus ja perheneuvonta. 2022. Vertaistukea vanhemmille ja läheisille. Viitattu: 21.11.2022. https://suomenkasper.fi/lastensuojelu/vertaistukea-vanhemmille-ja-laheisille/voikukkia-vertaistukiryhma/ 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2022. Lastensuojelu 2021: Huostaanottojen määrä väheni vuonna 2021. Viitattu: 22.11.2022. https://www.julkari.fi/handle/10024/144518 

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi