Esri Finland Oy – Markkinointi ja kiertotalousprojekti

Kiertotaloutta edistävä ratkaisu Esrin paikkatietopalvelun markkinointiin

Toimeksiantonamme kevään markkinointiprojektissa oli selvittää kestävän kehityksen tavoitteet, standardit ja seurannassa käytettävät indikaattorit rakennusalan esimerkkiyrityksessä ja markkinoida heille menetelmä, jolla yritys voi edistää kiertotalouttaan ArcGis-paikkatiedon avulla. Projektimme tavoitteena oli markkinoida Esrin paikkatietopalvelut auttamaan asiakasyrityksiä saavuttamaan kiertotalouden tavoitteensa.

Käytössämme oli Esrin ArcGis Online, Dashboard ja ArcGis Story Maps, jotka ovat toiminnallisia työkaluja, joilla voidaan visuaalisesti havainnollistaa esimerkiksi eri toimipisteiden toiminnasta kerättävää dataa. Projektimme vaati siis edellä mainittujen työkalujen opettelun, jotta voisimme markkinoida tuotetta asiakasyritykselle.

Projektin kulku ja lopputuotos

Aluksi järjestettiin rakennusalan esimerkkiyrityksen haastattelu, jossa vastuullisuusjohtaja ja kiinteistöpäällikkö kertoivat yrityksen tavoitteista. Kiertotaloustavoitteiden lisäksi tiiminä tunnistimme myös haasteita henkilöstön kouluttamisen seurannassa. Koulutuksella on iso rooli motivaation ja yhteisen tavoitteen kirkastamisessa, joten otimme sen yhdeksi indikaattoriksi suhteessa kierrätysprosenttiin.

Projektissa tarkasteltiin yrityksen kiertotalouteen liittyviä tavoitteita ja niiden yhteyttä koulutukseen. Projektissa tutkittiin henkilöstön osaamisen ja motivaation vaikutusta sekajätteen määriin eri yksiköissä. Tarkoituksena oli löytää tehokkaita tapoja seurata henkilöstön koulutusta kierrätyksen ja kiertotalouden edistämiseksi eri toimipisteissä. Alueelliset erot ja johtamis- sekä kouluttamismenetelmät olivat keskeisiä tarkastelun kohteita ja ArcGis Dashboards mahdollisti näiden visuaalisen vertailun eri havaintojen välillä, samoin kuin yrityksen sisäisten roolien erojen ja koulutuksen suhteen suhteiden tarkastelun. Koska oikeaa dataa ei ollut käytössämme, loimme organisaation taustaksi pohjatietoa eri jätejakeiden ja koulutusten määristä.

Kiertotalouden liiketoimintamallit

Projektimme luonteen johdosta kiertotalous ja siihen liittyvien käsitteiden sekä liiketoimintamallien opettelu oli olennaista. Projektin aikana loimme viisi esitystä aiheista kiertotalousvisio, kiertotalouden mahdollisuudet, liiketoimintamallit, kiertotalouden kyvykkyydet ja kiertotalouden muutospolku. Näiden esitysten ja projektin myötä opimme, mitä mahdollisuuksia kiertotalouteen siirtyminen tarjoaa yrityksille ja ymmärsimme, minkälaisia muutoksia hiilineutraaliin kiertotalouteen siirtyminen mahdollisesti vaatisi yritykseltä. Näiden aiheiden pohjalta luotiin myös projektin lopuksi blogiteksti ArcGis Storymap työkalun avulla, joka käsittelee kiertotalouteen siirtymisen haasteita ja kiertotaloutta edistävien tuotteiden markkinointia.

Blogiteksti

(Alkuperäinen teksti luotu Esrin ArcGis Stromap työkalun avulla)

Markkinoinnin haasteet kiertotalouteen siirryttäessä

Kevään markkinointiprojektin toimeksiantajana toimi Esri Finland. Toimeksiantona oli selvittää, miten ArcGis paikkatietoa voisi hyödyntää rakennusalan yrityksen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Projektin luonteen myötä keskiössä on ollut kiertotalouden liiketoimintamallit ja, miten niitä voitaisiin hyödyntää yritysten toiminnassa. Kiertotalous voisi olla yrityksien mahdollisuus kehittää ja laajentaa toimintaansa uusille markkinoille ja näin luoda yrityksille kestävää kasvua (Sitra 2022, s.2) Vaikka Sitra tarjoaa selkeitä ohjeita ja infoa kiertotalouden edistamisestä, niin käytännön toteutus yrityskohtaisesti ei vaikuta olevan niin yksinkertaista. Käytännössä kiertotalousmallit voitaisiin toteuttaa yrityksen toiminnassa, mutta se väistämättä vaatii resursseja, joita ei usein ole. Jos näitä resursseja kuitenkin annetaan, niin tulisi niiden tuottaa suhteellisen nopeasti taloudellista etua tai ainakin helpottaa tuotantoa. Tämä haastaa markkinointia.

Projektin markkinointisuunnitelmaa ja materiaalia valmistellessa on keskeisenä kysymyksenä noussut, miten palvelut tai tuotteet, jotka edistäisivät ympäristötavoitteiden saavuttamista, saataisiin myytyä yrityksille? On nimittäin hyvin mahdollista, etteivät uudet kiertotaloutta tukevat tuotteet tuota heti taloudellista etua tai helpota tuotantoa. Riittääkö tuolloin palvelun ostajalle alkuun vain imagollinen tulos?

Projekti on väistämättä herättänyt ajatuksen, että tässä pitäisi muuttaa ensin asiakkaan asenteita tai yritysmaailman rakenteita, ennen kuin voidaan markkinoida itse tuotetta. Mahdollisena ratkaisuna ongelmaan näyttäisi toistaiseksi olevan, että tuo taloudellinen hyöty on rakenteiden myötä toiminnan liikkeelle laittaja.

Näin projektin päätteeksi voidaan todeta, että kiertotaloutta kehittävien palveluiden ja tuotteiden markkinointi ei ole verrattavissa pääosin taloudellista hyötyä tarjoaviin palveluihin. On todennäköistä, että tarvitaan tiukempaa sääntelyä EU:n suunnalta, mikä ohjaisi yrityksiä edistämään kiertotalouteen siirtymistä. Jos riittävää sääntelyä ei ole, niin jääkö kiertotalouteen siirtymisen toteutuminen yrityksille ja kotitalouksille?

Lähteet:

Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista 2022. Sitra & Deloitte. Helsinki. Viitattu 6.5.2024.  https://www.sitra.fi/julkaisut/kestavaa-kasvua-kiertotalouden-liiketoimintamalleista/ .

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi