Blogin alku

Olemme neljä toisen vuoden sosionomiopiskelijaa Tikkurilan Laureasta. Lasunsiruja-blogissamme tulemme seuraavien viikkojen aikana kertomaan teille lastensuojeluun liittyvistä teemoista, kuten lastensuojelun tehtävistä, ennaltaehkäisystä ja avo- sekä sijaishuollosta. Meillä kaikilla kirjoittajilla on eri verran kokemusta ja tietämystä lastensuojelusta, joten aloitamme blogimatkamme perusasioiden käsittelyillä ja syvennymme myöhemmin haastavampiin aiheisiin. Tämän vuoksi myös sinun on helppo tulla lisäämään tietämystäsi ja herättelemään keskustelua lastensuojelusta blogimme parissa. 

Lue lisää Blogin alku

Tukisuhde lapselle ja nuorelle

Tukisuhde on ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä. Se ei vaadi lastensuojelun asiakkuutta vaan voidaan järjestää sosiaalipalveluna, mutta myös lastensuojelun asiakkuudessa olevalle avohuollon tukitoimena. Tukihenkilöä voi hakea itselleen tai lapselleen sosiaalipalveluna tai tarvittaessa pyytää arjen helpotusta itselleen tukiperheen palvelusta. Asiakasperheen kanssa yhdessä arvioidaan palvelun tarve ja tehdään asiakassuunnitelma vastaamaan tarpeeseen. (THL 2021.) Itselläni on lapsena ja teininä kokemusta molemmista tukisuhteista, tosin täysin eri aikoihin.   

Lue lisää Tukisuhde lapselle ja nuorelle

Ehkäisevän lastensuojelun mahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa

Mitä on ehkäisevä lastensuojelutyö? Aloitetaan käsitteiden määrittelyllä. Lastensuojelulain 417/2007 3a§ mukaan ehkäisevä lastensuojelu on toimintaa, jolla edistetään lasten kasvua sekä hyvinvointia. Kaikki tuen ja erityisen tuen toimet, joita voidaan tarjota varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, neuvolapalveluissa tai nuorisotyössä. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tarjottu tuki voidaan laskea ehkäisevän lastensuojelutyön piiriin. (Lastensuojelulaki 417/2007.) Eli ehkäisevä lastensuojelutyö on erilaisissa lapsille, nuorille ja heidän perheilleen suunnatuissa palveluissa tarjottua tukea. Kaikki ehkäisevään lastensuojeluun liittyvät palvelut ovat näistä varsinaisista lastensuojelupalveluista erillään, jotka alkaisivat vasta asiakassuunnitelman jälkeen. Varsinaisia lastensuojelupalveluita käytiin läpi blogimme aiemmassa kirjoituksessa. 

Kuva 1.
Lue lisää Ehkäisevän lastensuojelun mahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa

Lisää tehokasta apua mielenterveys- ja päihdeongelmiin lastensuojelussa!

Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat yleisiä lastensuojelussa. Sijoitetuista 13–17-vuotiaista lapsista joka toinen on nuorisopsykiatrian asiakas, minkä lisäksi lähes kahdella kolmesta koulukotiin sijoitetulla lapsella on jokin psykiatrinen diagnoosi. (Laitinen 2021.) Noin puolet mielenterveysongelmista alkaa lapsuudessa ja nuoruudessa ennen 14 vuoden ikää (WHO 2019). Korona-ajan vaikutuksia lastensuojeluun vielä seurataan, mutta esimerkiksi Helsingissä mielenterveysongelmiin liittyvien lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi alkuvuonna neljänneksen viime vuoteen verrattuna. Lastensuojelun asiakkuuksien ja sijoituksien määrän on arvioitu kasvavan vielä entisestään. (Lepistö 2021.) 

Lue lisää Lisää tehokasta apua mielenterveys- ja päihdeongelmiin lastensuojelussa!

Korona-ajasta lastensuojelun silmin

Vuodet 2020 ja 2021 ovat olleet poikkeuksellisia ja raskaita kaikille. Lukuisten eri alojen ammattilaiset joutuivat koville muun muassa lomautuksien ja töiden loppumisen vuoksi, kun taas toisilla aloilla työmäärä lisääntyi huimasti. Koulujen ollessa kiinni ja opetuksen siirtyessä kotiin verkossa tapahtuvaksi, on monien lasten, nuorten ja aikuistenkin ahdinko kasvanut. Ihmisten telkeytyessä koteihinsa etätöiden ja –koulun pariin, ovat monet perheet olleet koetuksella. Koronaviruksen aiheuttama pandemia on tuottanut uusia haasteita varmasti kaikissa väestöryhmissä viimeisen lähes kahden vuoden aikana, mutta selvitysten mukaan heikoimmassa asemassa olevat väestöryhmät ovat kärsineet tilanteesta eniten (THL 2020, 1). 

Lue lisää Korona-ajasta lastensuojelun silmin

Turvallisen aikuisen ja kiintymyssuhteen merkitys

Tiedetään, että lapsuudessa jo yksikin turvallinen kiintymyssuhde on lapsen tulevaisuuden kannalta hyvin merkityksellinen. Sillä ei ole merkitystä, onko tämä aikuinen oma vanhempi, täti, eno, päiväkodin työntekijä tai sitten vaikkapa lastensuojelulaitoksen työntekijä. Tärkeintä on, että lapselle muodostuu tunne siitä, että hän on turvassa ja voi luottaa siihen, että aikuinen pitää hänestä huolta. Turvallinen kiintymyssuhde luo siis pohjan näille tunteille. Tämä paitsi suojaa mielenterveyden häiriöiltä, myös auttaa aikuisena luottamaan muihin ihmisiin. Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen aikuiseen. Turvallinen aikuinen ja turvallinen kiintymyssuhde mahdollistaa lapsen suotuisan kasvun ja kehityksen. Turvattomuuden tunne voi olla este lapsen leikille, oppimiselle ja ympäristön tutkimiselle (Sinkkonen 2018, kiintymyssuhteet: synty ja kehittyminen tavanomaisissa olosuhteissa). 

Lue lisää Turvallisen aikuisen ja kiintymyssuhteen merkitys

Huoli lastensuojeluilmoituksista

Lastensuojeluilmoitus. Sana särähtää joillakin korvaan ikävästi, mutta miksi? Ehkä se johtuu sanaan kietoutuneesta ajatuksesta siitä, että lasta yritetään suojella joltakin, joko perheeltä tai lapselta itseltään. Kummassakin tapauksessa suojeluun liittyy usein syyllisyys, sillä joku on toiminnallaan tai toimimattomuudellaan aiheuttanut suojelun tarpeen. Syyllisyyteen liittyy usein puolestaan häpeän tunteet esimerkiksi epäonnistumisesta vanhempana. Lisäksi lastensuojeluilmoituksesta tuli itselleni mieleen vielä ennen sosionomiopintojeni alkua lähes automaattinen sijaishuollon alkaminen. Onneksi asia ei kuitenkaan ole aivan noin. Lastensuojeluilmoitus sanana voi kuulostaa pelottavalta tai jopa pahalta, mutta todellisuudessa kyse on nousseesta huolesta sekä lapsen ja perheen hyvinvoinnin tukemisesta ilman syyllistämistä. 

Lue lisää Huoli lastensuojeluilmoituksista

Erilaiset lastensuojelupalvelut Suomessa

Suunnitelmallisuus ja ennakointi ovat lastensuojelupalveluiden avainsanoja. Tärkein tehtävä on lasten kasvun ja kehityksen tukeminen. (THL 2021) Eettisiä kysymyksiä ovat yleisesti, miten lasten ja perheen etua voidaan ajatella päätöksenteossa ja millaisia vaikutuksia päätöksillä voi olla lastensuojeluperheiden tulevaisuuteen. Tässä tuleekin alalle tyypillinen moraalinen ristiriita, onko haastavassa tilanteessa lapsen parasta olla rakkaassa perheessään (jossa tilanne ei ole täysin optimaalinen) vai tukeeko lastensuojelupalvelut lapsen tilannetta paremmin?  

Lue lisää Erilaiset lastensuojelupalvelut Suomessa

Lastensuojelun tehtävät

THL:n lastensuojelun käsikirjan (2021) mukaan lastensuojelulla on kolme perustehtävää: lasten kasvuoloihin vaikuttaminen, vanhempien tukeminen sekä varsinainen lasten suojelutyö. Mahdottoman tärkeitä asioita, joilla on merkittäviä vaikutuksia sekä yksilötasolla että yhteiskunnallisesti. Yleisesti voidaan ajatella, että lastensuojelun tehtävä on nimensä mukaisesti suojella lapsia ja tämä tapahtuu nimenomaan vaikuttamalla kasvuoloihin ja olemalla vanhempien tukena turvallisessa ja hyvässä kasvatuksessa. Jos näistä asioista huolimatta lasten turvallinen kasvu ja kehitys vaarantuu, astuu peliin mukaan varsinainen lastensuojelu. 

Lue lisää Lastensuojelun tehtävät

Mitä on lastensuojelu?

Mitä on lastensuojelu?  

Yleisesti ottaen monilla tuntuu olevan lastensuojelun toimintaan, tarkoitukseen ja periaatteisiin liittyen vääriä käsityksiä tai tiedon puutetta. Siksi puramme blogin aluksi hieman sitä, mitä lastensuojelu oikeastaan on. Lastensuojelu lähtee siitä, että kaikki lapset ovat oikeutettuja turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelulaki (417/2007) onkin laadittu turvaamaan juuri näiden oikeuksien toteutumista. Lapsen oikeuksista huolehtiminen on lastensuojelun, mutta myös muiden viranomaisten ja koko yhteiskunnan tehtävä. (THL 2021a.)   

Puutarha, Kukat, Perhonen, Hopea Pesty Fritillary
Kuva 1.
Lue lisää Mitä on lastensuojelu?