Maahanmuuttajien hyvinvointi

Terveys ja hyvinvointi voi määrittää usealla eri tavalla näkökulmasta riippuen. Tässä blogissa terveys ja hyvinvointi käsitetään Maailman terveysjärjestön määritelmän mukaisesti. Sillä, että terveys ja hyvinvointi ovat dynaamista, fyysistä, psyykkistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia, eikä pelkkänä sairauden uupujana. Hyvinvoinnin rakenneosat ovat muun muassa terveys, materiaalinen hyvinvointi sekä koettu hyvinvointi.

Kuva: Pexels

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin selvitteleminen ovat tärkeitä, sillä myöhemmässä aikuisuudessa terveys ja toimintakyky perustuvat lapsuudessa ja nuoruudessa opetuista elintavoista psykososiaalisille voimavaroille ja toimintamalleille. Maahanmuuttajalapsen ja aikuisen sekä terveys että hyvinvointi ovat tärkeät roolit kotoutumisprosessia. Niin, että onnistunut osallisuuden ja kotoutumisen tunne ehkäisevät syrjäytymistä, ​myös kaventavat hyvinvointi- ja terveyseroja. Lisäksi tärkeässä roolissa lasten ja nuorten kotoutumisessa ovat koulut, päiväkodit, nuorisotyö- ja toiminta sekä erilaiset vertaisryhmät.

Tärkeää kotoutumista edistävä tekijä on psyykkinen hyvinvointi. Psyykkinen hyvinvointi koostuu useasta ulottuvuudesta kuten identiteetin selkeydestä, oppimisen arvotuksesta ja erilaisista mahdollisuuksista osallisuuteen ja vastuun saamiseen. Esimerkiksi identiteetin selkeyteen vaikutti varsinaisten oppimisvaikeuksien uupuminen, kokonainen minäkäsitys ja luonnollinen itsetunto. Lisäksi kaverisuhteet ovat tärkeä kotoutumista edistävä tekijä. Ne koostuvat suhtautumisesta, vertaisuudesta sekä ryhmä- ja parityöskentelystä. Kaverisuhteiden kautta maahanmuuttajalapsi aavistaa vertaisuutta, joka on keskeinen asia koulussa viihtymiselle ja onnistumiselle. Vertaisuus on myös tärkeä osa nuorten kotoutumista, hyvinvointia ja kulttuuriin sopeutumista ja integroitumista.

Psyykkisen hyvinvoinnin kannalta tärkeää on perustarpeiden vastaaminen kuten ruoka, juoma unia ja turva sekä toimiva stressinhallinta ja oman toimijuuden palauttaminen, saavuttaminen.  Suojaavia ja voimavarojavahvistavia tekijöitä ovat muun muassa sinnikkyys, selviytymiskyky tai pärjäävyys sekä sosiaaliset tukiverkostot. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan mielen hyvinvointia tukevasti vaikuttavat myös muut tekijät kuten vuorovaikutukselliset tekijät, esimerkiksi perhe, työ ja opinnot, erilaiset palvelut ja yhteiskuntapolitiikka sekä biologiset tekijät.

Lähteet

THL. https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/keskeisia-kasitteita

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi