Mitä 11-vuotiaan kehityksessä tapahtuu ja miten sijoitus voi vaikuttaa siihen? 

Kun perheessä on ongelmia ja lapsi joudutaan sijoittamaan kodin ulkopuolelle, on se aina väistämättä valtava muutos lapsen elämään. Taustalla on aina lapsen etu, mutta miten sijoitus vaikuttaa lapsen kehitykseen? Pysyvä koti ja omat vanhemmat luovat yleensä turvaa ja vankat lähtökohdat kasvulle ja kehitykselle, ja kun ne otetaan pois, voi ilmetä erilaisia häiriöitä. Sosiaalihuoltolain (1301/2014, §5) mukaan lapselle on turvattava muun muassa tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi sekä mahdollisuus ymmärtämykseen ja iän ja kehitystason mukaiseen huolenpitoon. Tämä herättikin miettimään, mitä tärkeitä asioita lapsen kehityksessä tapahtuu 11-vuoden iässä. 

9–12-vuotias lapsi ymmärtää jo hyvin syy- ja seuraussuhteita, mutta suurten kokonaisuuksien hahmottaminen voi olla vielä hankalaa. Sijoitus on valtava muutos ja vaikea ymmärtää, ja sen syy on hyvä selittää tämän ikäiselle lapselle auki ymmärrettävästi ja mahdollisimman rehellisesti. Tämän ikäinen lapsi kaipaa aikuisilta rehellisiä vastauksia ja pohtii filosofisiakin asioita, joten on jo valmis käymään hieman syvällisempiäkin keskusteluja. (MLL 2022b.) 

Lapsi alkaa ala-asteen loppupuolella kaivata vastuullisia tehtäviä ja haluaa tuntea itsensä luottamuksen arvoiseksi ja tarpeelliseksi. Jos tässä kohtaa vanhemmat eivät pystykään huolehtimaan lapsesta tai antamaan tälle tarvittavaa huomiota, voi hän kokea olevansa taakka aikuisille ja kärsiä arvottomuuden tunteista. Lapsen omanarvontuntoa ja itsetuntoa olisi tärkeää vahvistaa ja huolehtia, että hän tietää, etteivät tapahtumat johdu hänestä. Jos taas sijoitus johtuu lapsen käytöksestä, on tärkeää tehdä selväksi, että käytös on huonoa, ei lapsi itse. Myös esimurrosikä voi jo alkaa näkyä tässä iässä ja se voi aiheuttaa kapinointia auktoriteetteja vastaan, mikä voi myös näkyä sijoituksissa. Lapsi alkaa kokea itsensä enemmän omaksi erilliseksi persoonakseen, ja näin ollen mielipiteiden ilmaisu vahvistuu ja muuttuu tärkeämmäksi. Esimurrosikäinen lapsi kaipaa kuuntelevia, turvallisia ja luotettavia aikuisia. On aina erityisen tärkeää tarjota sijoitetulle lapselle keskusteluapua luotettavan aikuisen kanssa, ja antaa vastauksia lapsen mieltä painaviin kysymyksiin. Lapsi haluaa tehdä ikätasolleen sopivia päätöksiä ja tulla kuulluksi, ja se onkin äärimmäisen tärkeää, kun kyse on niinkin isoista asioista kuin sijoitus kodin ulkopuolelle. (MLL 2022b; MLL 2022c.)  

Entäpä sitten lapsen sosiaalinen kehitys? Kaverit ja heidän mielipiteensä alkavat olla yhä tärkeämpiä, ja jos lapsi joudutaan sijoittamaan kauemmas kotoaan, voi kavereista eroon joutuminen olla todella kova pala. Silti myös vanhemmat ovat tässä iässä vielä todella tärkeitä, ja heiltä saatu hyväksyntä ja turva ja hoiva merkitsevät paljon. Kun tämä viedään pois ja lapsi sijoitetaan pois vanhempiensa luota, voi suhde heihin muuttua. Siksi on erittäin tärkeää huolehtia lapsen ja vanhempien tapaamisista ja yhteydenpidosta. Tässä ikävaiheessa tavallisia ovat myös vieraantumisen tunteet ja itsekriittisyys. Lapsi voi esimerkiksi tuntea olevansa ulkopuolinen ja erilainen – mikä saattaa vahvistua entisestään, jos hänet sijoitetaan vieraaseen paikkaan. Esimerkiksi vertaistuki ja keskustelu muiden sijoitettujen lasten kanssa voisi auttaa tähän. Tänä päivänä lähes kaikilla 11-vuotiailla on jo omat älypuhelimet, mikä voi onneksi myös helpottaa yhteydenpitoa kavereihin ja kohtalontovereihin. (MLL 2022a; MLL 2022b.) 

Alakoulun lopulla alkaa myös lapsen moraali vahvistua. Empatiakyky kasvaa ja tunteiden hallintakyky paranee. Jos tässä kohtaa on asunut perheessä, jossa aikuisten näyttämä malli näihin taitoihin ei ole ollut tervettä, voi vaikka sijaisvanhemmilta saada tärkeää esimerkkiä moraalisen aikuisen toiminnasta. Tässä iässä on myös äärimmäisen tärkeää, että lapselle asetetaan rajoja ja sääntöjä, ja jos niitä ei ole kotona ollut ja lasta on laiminlyöty, on viimeistään sijaishuollossa hyvä oppia rajat ja myös saada niiden antamaa turvaa. (MLL 2022a.) 

Vaikka sijoituksella voi olla myös negatiivisia vaikutuksia lapsen kehitykseen, on se lähtökohtaisesti kuitenkin yleensä paras ratkaisu tilanteeseen, ja monesti myös lapsen pelastus. Mitä paremmin sosiaalialan ammattilaiset tuntevat lapsen eri kehitysvaiheet, sitä paremmin voimme tehdä näistäkin suurista tapahtumista mahdollisimman miellyttäviä lapsille. 

Lähteet: 

MLL. 2022a. 9–12-vuotiaan sosiaalinen kehitys. Viitattu 26.12.2022. https://www.mll.fi/vanhemmille/lapsen-kasvu-ja-kehitys/9-12-v/9-12-vuotiaan-sosiaalinen-kehitys/ 

MLL. 2022b. 9–12-vuotiaan persoonallisuuden kehitys.  Viitattu 26.12.2022. https://www.mll.fi/vanhemmille/lapsen-kasvu-ja-kehitys/9-12-v/9-12-vuotiaan-persoonallisuuden-kehitys/ 

MLL. 2022c. 9–12-vuotiaan älyllinen kehitys. Viitattu 26.12.2022. https://www.mll.fi/vanhemmille/lapsen-kasvu-ja-kehitys/9-12-v/9-12-vuotiaan-alyllinen-kehitys/ 

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014. Finlex. Viitattu 31.12.2022. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301#L1P5 

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi