Käyttöhuoneiden puolesta!

Tulevana sunnuntaina käydään ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan aluevaltuustoihin edustajat, joiden tehtävänä on päättää hyvinvointialueidensa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Aluevaalien humussa huumeiden käyttöhuoneet ovat nousseet taas tärkeäksi puheenaiheeksi päihdepalveluiden uudistamisessa. Etenkin isoissa kaupungeissa huumekuolemat lisääntyvät ja rikollisuus huumeiden käytön ympärillä kasvavat, eivätkä nämä ongelmat katoa katsetta kääntämällä. Myös Suomessa huumeidenkäyttö- ja yliannostuskuolemat ovat olleet nousussa vuodesta –91 lähtien, ja etenekin buprenorfiinin (yleisesti Subutexiksi kutsuttu) aiheuttamien yliannostuskuolemien määrä on kolminkertaistunut vuoden 2002 tutkimuksen jälkeen (THL 2020).

Lue lisää Käyttöhuoneiden puolesta!

Päihdepalvelut Suomessa

Suomen reilu satavuotiaan historian aikana valtion päihdepolitiikka on ollut varsin kirjavaa – aina kieltolaista, ostajien tarkkailuun ja keskioluen vapautukseen. Kieltolain todetaan epäonnistuneen, kertoo Työmiehen lauantai näyttely Tampereella vuonna 2019 (Helsingin sanomat, maksumuurin takana). Alkoholin kulutus kasvoi kieltolaista huolimatta ja Suomeen salakuljetettiin valtavasti pirtua.

1940-luvulla alkoholin ostajien piti rekisteröityä myymälään, jotta palkatut ostajaintarkkailijat pystyivät valvomaan kansalaisten alkoholinkulutusta. Laki ei tunnistanut alkoholismia sairautena. 1950-luvulla alkoholismi alkoi terminä erottua sanoista ”juoppo” ja ”juopottelija”. Alkoholiriippuvuus alettiin mieltää eri tavalla ja alkoholin väärin käyttäjiin alettiin suhtautua eri tavalla. Suomeen perustettiin ensimmäiset A-klinikat vuosina 1953 Vaasaan ja 1954 Helsinkiin (Polkuja päihteettömyyteen 2016).

Nykypäivänä Suomessa kunnat vastaavat päihdepalvelujen järjestämisestä. Alkoholin lisäksi kuvioihin ovat tulleet lääkkeet ja huumeet. Päihdehuoltolaissa säädetään päihderiippuvaisen palveluista. Päihdehuoltolaki velvoittaa kunnat järjestämään päihdehuollon palveluita kunnassa esiintyvän tarpeen mukaan. Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä velvoittaa kunnan eri hallintokunnat toimimaan yhteistyössä. Kunnat voivat tuottaa palvelut itse tai yhteistyössä toisen kunnan kanssa taikka tuottaa palvelut ostopalveluna toiselta kunnalta tai yksityiseltä palvelun tuottajalta (STM, 2021). 

Päihdepalveluja tarjotaan eri muodoissa. Päihdehuollon tarjonta vaihtelee kunnittain. Suurissa kunnissa palvelutarjonta on monipuolisempaa kuin pienissä kunnissa. Päihdeongelmien hoitoon tarjotaan ensisijaisesti avohuollon palveluita, joita ovat esimerkiksi sosiaalista tukea, ryhmäterapiaa ja kuntoutusta tarjoavat päihdeklinikat. Päihteiden käyttäjille on tarjolla myös erilaisia nettipalveluita, jotka tarjoavat apua ja tukea päihdeongelmista toipumiseen. Avohuollon lisäksi on tarjolla ympärivuorokautisia palveluja tarjoavat katkaisuhoito- ja kuntoutusyksiköt sekä päihdepsykiatriset osastot. Katkaisuhoito perustuu päihteiden käytön keskeytykseen. Katkaisuhoidossa hoidetaan päihteiden vieroitusoireita ja muita päihteiden käytön aiheuttamia haittoja. Hoitojakson pituus on tavallisesti muutamasta päivästä muutaman viikon mittainen ja hoito perustuu vapaaehtoisuuteen. Kuntoutusyksiköt tarjoavat pitkäaikaista suunnitelmallista päihdeongelman hoitoa, tukea ja toimintakyvyn parantamista. Hoidoissa hyödynnetään psykososiaalisia hoitomenetelmiä sekä lääkehoitoja psykososiaalisten hoitojen tukena (THL, 2021). 

Monet järjestöt ja yhdistykset tarjoavat apua ja tukea päihdekuntoutujille asumispalveluiden, sosiaalisen kuntoutuksen ja päiväkeskuksien muodossa. Vertaistukea päihdekuntoutujat voivat saada esimeriksi A-killasta ja AA-ryhmistä. 

Useat päihdeongelmien kanssa kamppailevat kärsivät myös mielenterveyden ongelmista, minkä takia näiden palveluiden integroituminen on tärkeää. Päihdeongelman ja mielenterveyden ongelmat voivat olla kytköksissä toisiinsa ja vain toisen ongelman hoitaminen ei auta potilasta tarpeeksi. Olisi tärkeää tunnistaa, mikäli potilas kamppailee molempien ongelmien kanssa ja tarvittaessa tarjota apua myös mielenterveysongelmiin. Yhteissairastavuus on omasta näkökulmastani kuitenkin hyvin yleistä. 

Jopa omassa työympäristössä lastensuojelussa olen törmännyt sekä mielenterveyden että päihdeongelmien kanssa kamppaileviin lapsiin. Jonkun mielestä voi kuulostaa kummalliselta, että nämä palvelut niputetaan yhteen, sillä eiväthän kaikki päihteidenkäyttäjät kamppaile mielenterveysongelmien kanssa ja päinvastoin, mutta asiakkaan kokonaisuuden kannalta tällaisen mahdollisuuden tarjoaminen on mielestäni kustannustehokasta toimintaa, sekä vastaa kokonaisvaltaista ajattelua, jolla varmistetaan, ettei asiakasta pompoteta ns. luukulta toiselle.

LÄHTEET

https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/paihdehoito/laadukkaat-paihdepalvelut-ehkaisysta-hoitoon

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000006138922.html

http://www.helsinginakilta.fi/wp-content/uploads/2017/07/Polkuja-päihteettömyyteen-–-Helsingin-A-Killan-viisi-vuosikymmentä-päihdepolitiikan-pyörteissä.pdf

https://stm.fi/paihdepalvelut

Empatia ja inhimillisyys merkittävänä osana päihdetyön perustaa!

Päihteidenkäyttäjien parissa tehtävistä töistä on aina aika-ajoin juttua lehdissä ja sosiaalisessa mediassa. Jalkautuvaa päihdetyötä tehdään, jotta terveydenhuollon ja matalankynnyksen palveluiden tavoittamattomissakin olevalla on mahdollista saada apua, puhtaita käyttövälineitä, vaatteita ja esimerkiksi hygieniatuotteita. Helsingissä jalkautuvaa päihdetyötä tekee muun muassa A-Klinikkasäätiö. Ruoka- ja tarvikeavun rinnalle lähes yhtä tärkeäksi nousee kuitenkin asiakkaan ja työntekijän välinen kohtaaminen. 

Lue lisää Empatia ja inhimillisyys merkittävänä osana päihdetyön perustaa!

Addiktion alkulähteet: kehoon vangiksi jäänyt energia

Fysiikan laissa todetaan, ettei energia kuole, vaan se muuttaa muotoaan. Saman uskon pätevän tunteiden kohdalla; tunteet ovat energiaa ja mikäli tunteet pidetään sisällä, ne ei katoa minnekään, vaan ne pyrkivät ihmisestä ulos erilaisia kiertoteitä pitkin tai sitten ne jäävät sisälle. Sisälle jäädessään ne synnyttävät epämääräistä jännitystä, ahdistusta.  
Kun syntyy tilanne, ettei tunteet yksinkertaisesti pääse pois mitään kautta ja kaikki pakoreitit ovat suljettu, voi päihteet astua kuvioihin. 

Lue lisää Addiktion alkulähteet: kehoon vangiksi jäänyt energia

Addiktio ja häpeälliset riippuvaiset

Pohdin pitkään ja hartaasti, mistä kirjoittaisin ensimmäisessä blogi- postauksessani. Mietin, aloitanko ylipäänsä kertomalla mikä on addiktio ja avaamalla erilaisia riippuvuuden tasoja. Päätän kuitenkin nyt luottaa siihen, että riippuvuuden käsite on suurimmalle osalle melko tuttu. Aiheeni suuntautuukin pohtimaan addikteihin kohdistuvaa paheksuntaa, sekä addiktien kokemaa häpeää. 

Lue lisää Addiktio ja häpeälliset riippuvaiset

Olutta äidinmaidossa

Olemme sosiaalialan opiskelijoita, ja perustimme tämän blogin harjoittaaksemme ammatillista kirjoittamista. 

Pohdimme kansansairauttamme alkoholismia, sen tunnistamista ja tunnustamista, riippuvuutta laajempana käsitteenä, sekä alkoholismin vaikutusta muun muassa sosiaalisiin suhteisiin. Tämän lisäksi käsittelemme erilaisia riippuvuuden hoitomuotoja.

Lue lisää Olutta äidinmaidossa

Ohikulkijana asunnoton?

Jokaisen asunnottoman tarina on erilainen. Suomi haluaisi päästä stereotyyppisestä ajattelutavasta eroon, että ennen oli vain alkoholisoituneet miehet asunnottomia. Heidänkin jokaisen kohdalla on syy, miksi alkoholi on vienyt mennessään. Musta Helsinki-dokumentissa vuodelta 1966 miehet kertovat syynä olleen läheisen kuolema, avioero, sairastuminen ja heikko luonne. Heikolla luonteella tarkoittivat itsekurin puuttumista, he tarttuivat pulloon, sillä eivät osanneet käsitellä tunteitaan.

Lue lisää Ohikulkijana asunnoton?

Vapaudesta vastuuseen

Tässä tekstissä halusin käsitellä yhtä huolestuttavaa ilmiötä, joka koskee suurta osaa vapautuvista vangeista. Monet vapautuvat vangit palaavat vanhoihin tapoihinsa. Tämä ilmenee esimerkiksi päihteiden ongelmakäyttönä tai rikollisen toiminnan jatkumisena.

Lue lisää Vapaudesta vastuuseen

Hei uusi lukija!

Mieron tiellä on neljän ensimmäisen vuoden Laurean Tikkurilan kampuksen sosionomiopiskelijan blogi, jossa kirjoitetaan päihderiippuvuuteen ja päihteiden maailmaan liittyvistä aiheista. Päihteet koskettavat jollain tavalla monen ihmisen elämää ja tässä blogissa pyrimme käsittelemään aihetta monipuolisesti.

Kuva: Pixabay

Aiheita, joita käsittelemme ovat muun muassa päihteet ja asunnottomuus, raitistuminen, päihteidenkäyttö vankiloissa, kannabiskeskustelu Suomessa ja koronapandemian vaikutus päihteidenkäyttöön. Tervetuloa lukemaan! 

Terveisin Noora, Karba, Summer ja Luru 

(edit: kirjoitusaihe muutettu EU:n päihdepolitiikasta Suomen kannabiskeskusteluksi)